Εκδόθηκε η απόφαση για τα ανταποδοτικά τέλη προς τους πολίτες από τη λειτουργία ΑΠΕ στην περιοχή τους.

12 06 2019 | 08:55

Το ΥΠΕΝ εξέδωσε σήμερα απόφαση σχετικά με τον επιμερισμό του ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.3468/2006.

Το εν λόγω ειδικό τέλος παρακρατείται από τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή ΜΔΝ, από σταθμούς ΑΠΕ και Υβριδικούς σταθμούς. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι συγκροτούνται η Επιτροπή Επιμερισμού του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών και η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων. Η Επιτροπή Επιμερισμού λαμβάνει:

(α) από τη ΡΑΕ, στοιχεία σχετικά με τη θέση των Σταθμών,

(β) από τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και, για την περίπτωση των ΜΔΝ, από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., τα ποσά της παρ. 2 του άρθρου 1 για το σύνολο του προηγούμενου έτους, ανά Σταθμό,

(γ) από το Υπουργείο Εσωτερικών τα ψηφιοποιημένα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων ή, σε περίπτωση απουσίας τους, από την ΕΥΓΕΠ τα ανωτέρω όρια ή, σε περίπτωση απουσίας και αυτών, από την ΕΛΣΤΑΤ τα απογραφικά όρια των Κοινοτήτων.

Το ετήσιο Ποσό Έμμεσης Πίστωσης της κάθε Κοινότητας (ΠΕΠ. Κ) αποδίδεται στους δικαιούχους εντός των ορίων της, σύμφωνα με την ακόλουθη μεθοδολογία: 

d

Προηγούμενες αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας βάσει εισηγήσεων της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων ή γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί διοικητικής υπαγωγής γεωγραφικών περιοχών σε Κοινότητες λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή. Η Επιτροπή υποβάλλει εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον προσδιορισμό και επιμερισμό των ποσών της παρ. 2 του άρθρου 1 από κάθε Σταθμό σε μία ή περισσότερες Κοινότητες. Εφόσον γίνει δεκτή η εισήγηση, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον προσδιορισμό και επιμερισμό των ανωτέρω ποσών από κάθε Σταθμό σε μία ή περισσότερες Κοινότητες, η οποία μετά την δημοσίευσή της σε ΦΕΚ αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και γνωστοποιείται στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, στην εδαφική περιφέρεια των οποίων υπάγονται Κοινότητες που περιλαμβάνονται στην απόφαση επιμερισμού.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Υπενθυμίζεται, ότι την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός ΠΕΝ, Γ. Σταθάκης είχε δηλώσει σχετικά με την εν λόγω απόφαση ότι "για πρώτη φορά, ύστερα από αποφασιστικές ενέργειες της παρούσας κυβέρνησης, αποδόθηκαν το 2017 τα ποσά που δικαιούνται οικιακοί καταναλωτές σε περιοχές στις οποίες εγκαθίστανται σταθμοί ΑΠΕ. Πρόκειται για συνολικό ποσό 17,6 εκατ. ευρώ το οποίο καλύπτει την περίοδο 2010-2014 και το οποίο επί χρόνια δεν είχε αποδοθεί".

 

 

11 Ιουνίου 2019

energypress