66 εκκρεμούσες αιτήσεις για έργα ΑΠΕ από τους κύκλους Σεπτέμβριος 2018-Δεκέμβριος 2019 απέρριψε η ΡΑΕ

05 06 2021 | 10:30

Συνολικά 66 αιτήσεις για φωτοβολταϊκά, αιολικά και μονάδες ΣΗΘΥΑ από τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Σεπτεμβρίου 2018 έως και τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Δεκεμβρίου 2019 απέρριψε η ΡΑΕ, καθώς εκκρεμούσε η αξιολόγηση τους κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4685/2020 και δεν υπέβαλαν δήλωση επιβεβαίωσης ή και επικαιροποίησης. 

Δείτε αναλυτικά τον κατάλογο εδώ.

Με την από 05.06.2020 ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με την «Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν. 4685/2020 για την επιβεβαίωση/επικαιροποίηση εκκρεμών αιτήσεων για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ», τέθηκε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών για την επικαιροποίηση των αιτήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 24 του ν. 4685/2020, το οποίο ορίζει ότι:

«1. Εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οποία έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ από τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Σεπτεμβρίου 2018 και μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος, καταλαμβάνονται από τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 21 και εξετάζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτές και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.[…] 3. Με ανακοίνωση του Φορέα Αδειοδότησης καλούνται οι αιτηθέντες να επιβεβαιώσουν το αίτημά τους εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των πολυγώνων των έργων τους, καθώς και των θέσεων των ανεμογεννητριών εντός των πολυγώνων των αρχικών αιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13. Στην επικαιροποίηση ο αιτών επιβεβαιώνει την υπαγωγή ή μη του έργου του στην έννοια των Ειδικών Έργων σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 10. Τα αιτήματα για τα οποία υποβλήθηκε δήλωση επιβεβαίωσης ή/και επικαιροποίηση αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης με διάκριση μεταξύ Ειδικών Έργων και μη. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιβεβαίωσης ή και επικαιροποίησης εντός του προβλεπόμενου στην ανακοίνωση χρονικού διαστήματος, οι αιτήσεις απορρίπτονται άμεσα και άνευ ετέρου». 

Με την προαναφερθείσα ανακοίνωση της ΡΑΕ προβλέφθηκε ότι οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ από τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Σεπτεμβρίου 2018 έως και τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Δεκεμβρίου 2019, και ως εκ τούτου εμπίπτουν στις ως άνω μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4685/2020, οφείλουν να επιβεβαιώσουν το αίτημά τους και να επικαιροποιήσουν τον φάκελο της αίτησής τους ως προς τα στοιχεία των πολυγώνων των έργων τους και των θέσεων των ανεμογεννητριών, εντός των πολυγώνων των αρχικών το διάστημα μεταξύ 19 Ιουνίου 2020 και 6 Ιουλίου 2020. 

Οι εν λόγω αιτήσεις δεν υπέβαλαν δήλωση επιβεβαίωσης ή και επικαιροποίησης.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 3 του ν. 4685/2020 «Στην περίπτωση αυτή, νέες αιτήσεις για την ίδια θέση υποβάλλονται από τον μεθεπόμενο κύκλο από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόρριψης της αρχικής αίτησης». 

 

 

4 Ιουνίου 2021

energypress