Άδειες αποθήκευσης: 350 «παλιά» project ισχύος 23 GW προσέρχονται ξανά για αίτηση στη ΡΑΕ – Με ποιά διαδικασία θα υποβληθούν εκ νέου

Έως και τα 350 φτάνουν τα αδειοδοτημένα έργα αποθήκευσης που χρειάζεται ξανά οι επενδυτές τους να προσέλθουν στα «γκισέ» της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και να καταθέσουν ξανά τον φάκελο για την χορήγηση άδειας παραγωγής.

Σύμφωνα με όσα έχει γράψει το energypress, το πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για την β' φάση απλοποίησης της αδειοδότησης των ΑΠΕ προβλέπει πως οι «παλιές» άδειες «ακυρώνονται» και χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου, ξεκινώντας από το «μηδέν» με τις ανάλογες αλλαγές στη σειρά προτεραιότητας που είχαν κατοχυρώσει προηγούμενα. 

Όπως αναφέρουν πηγές του energypress με γνώση των διαδικασιών, το σύνολο των ήδη αδειοδοτημένων έργων που χρειάζεται ξανά να υποβάλουν φάκελο για χορήγηση άδειας παραγωγής ανέρχεται σε 320 με 350, συνολικής ισχύος περίπου 22-23 GW. Επιπλέον, 100-150 υπολογίζονται οι εκκρεμότητες που θα έρθουν να προστεθούν στον εξαιρετικά σοβαρό φόρτο εργασίας που καλείται να ανταπεξέλθει η ΡΑΕ το επόμενο διάστημα βάσει και της νέας νομοθετικής πρόβλεψης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, σε πρώτη φάση θα γίνει η καταγραφή και διευθέτηση των «αδειοδοτημένων», έπειτα θα ακολουθήσουν οι «εκκρεμότητες» που υπάρχουν και στη συνέχεια η ΡΑΕ θα προχωρήσει σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της, εξηγώντας αναλυτικά τι χρειάζεται να κάνει κάθε επενδυτής, πράγμα που αναμένεται «καλώς εχόντων των πραγμάτων» μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο.

Σύμφωνα με τον σχετικό νόμο, η ΡΑΕ τηρεί Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η.Μ.ΑΠ.Η.Ε) μέσω του οποίου εκδίδονται οι άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία της Άδειας όπως εξειδικεύονται στον Κανονισμό Αδειών Αποθήκευσης.

Ειδικότερα για την διαδικασία υποβολής αίτησης, αξιολόγηση και έκδοση άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, το αναθεωρημένο άρθρο 132ΣΤ του ν. 4001/2011 (άρθρο 70 του νόμου για την αδειοδότηση των ΑΠΕ) προβλέπει τα εξής:

1. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία διεκπεραιώνεται µέσω του ηλεκτρονικού µητρώου της παρ. 4 του άρθρου 132Ε, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) εντός του πρώτου δεκαηµέρου εκάστου µηνός (κύκλος υποβολής αιτήσεων ή κύκλος). Με εξαίρεση τις αιτήσεις για τις οποίες συντρέχει λόγος συγκριτικής αξιολόγησης κατά την παρ. 12, η εκκρεµότητα εξέτασης των οποίων δεν κωλύει την έναρξη εξέτασης αιτήσεων επόµενου κύκλου, προϋπόθεση για την εξέταση αιτήσεων επόµενου κύκλου αποτελεί η ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτήσεων του ίδιου κύκλου. Η αίτηση του πρώτου εδαφίου συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα, κατά τον Κανονισµό Αδειών Αποθήκευσης:

(α) Αναλυτική τεχνική περιγραφή του σταθµού αποθήκευσης, η οποία περιγράφει την τεχνική διαµόρφωση και τον κύριο εξοπλισµό του σταθµού, παραθέτει την εγκατεστηµένη ισχύ των κύριων συνιστωσών, τη µέγιστη ισχύ έγχυσης και απορρόφησης, την εγγυηµένη χωρητικότητα, την αρχική εγκατεστηµένη χωρητικότητα των συστηµάτων αποθήκευσης, την ενδεχόµενη αναµενόµενη απώλεια χωρητικότητας κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σταθµού, τον βαθµό και τη µέθοδο αναπλήρωσης αυτής, τον βαθµό απόδοσης φόρτισης, εκφόρτισης και πλήρους κύκλου, τον βαθµό αυτοεκφόρτισης, τις κύριες και βοηθητικές καταναλώσεις και τις προβλεπόµενες αντικαταστάσεις κύριου εξοπλισµού, κατά τη διάρκεια ζωής του σταθµού.

(β) Μελέτη λειτουργίας και εσόδων αγοράς, η οποία προσδιορίζει τον τρόπο συµµετοχής του σταθµού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και τα αναµενόµενα έσοδα από τη συµµετοχή του σε αυτές, κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας αποθήκευσης.

(γ) Επιχειρηµατικό σχέδιο του έργου, το οποίο συντάσσεται µε βάση τα προσδοκώµενα έσοδα του έργου από τη συµµετοχή του στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και τεκµηριώνει το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος του έργου, λαµβάνοντας υπόψη τις πηγές χρηµατοδότησης και τις χρηµατορροές, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επένδυσης, προκειµένου να προσδιορίσει τον εσωτερικό βαθµό απόδοσης του έργου και των ιδίων κεφαλαίων.

(δ) Στοιχεία που τεκµηριώνουν τη δυνατότητα του αιτούντος ή των µετόχων ή εταίρων αυτού να υλοποιήσουν το έργο µε βάση την τεχνική και οικονοµική τους επάρκεια, τη δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούµενης χρηµατοδότησης και άλλα οικονοµικά στοιχεία, κατά τον Κανονισµό Αδειών Αποθήκευσης.

(ε) Συνολικό επιχειρηµατικό σχέδιο, λαµβανοµένου υπόψη του συνόλου των αιτήσεων που έχει υποβάλλει ο αιτών για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σταθµούς αποθήκευσης και σταθµούς παραγωγής ειδικών έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Μονάδων Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης.

(στ) Αποδεικτικό κατάθεσης του εφάπαξ τέλους της υποπερ. (αα) της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 38.

Μιχάλης Μαστοράκης

Άδειες αποθήκευσης: 350 «παλιά» project ισχύος 23 GW προσέρχονται ξανά για αίτηση στη ΡΑΕ – Με ποιά διαδικασία θα υποβληθούν εκ νέου