Αλλάζει το πλαίσιο για το net metering – Αυστηρότερες προδιαγραφές «θέλει» η Κομισιόν – Πώληση της περίσσειας ενέργειας, μικρότερος χρόνος συμψηφισμού.

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς του net-metering θα επιφέρει η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της νέας Κοινοτικής Οδηγίας για τις ΑΠΕ, οι οποίες μεταξύ άλλων θα δώσουν κίνητρο στον όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ταυτοχρονισμό (δηλαδή στην απευθείας κατανάλωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων από την ηλεκτρική ενέργεια που παράγει το σύστημα ΑΠΕ).

Η Οδηγία πρέπει να «μεταφερθεί» στην ελληνική νομοθεσία μέχρι τον Ιούνιο του 2021. Δεδομένου ότι το net metering αποτελεί μία μορφή αποθήκευσης «μετά τον μετρητή», την προπαρασκευαστική διαδικασία για το νέο καθεστώς έχει αναλάβει η επιτροπή που έχει συστήσει το ΥΠΕΝ για την εισήγηση αναφορικά με την διαμόρφωση του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου για τις μονάδες κεντρικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την κατάρτιση του νέου πλαισίου, όπως είναι φυσικό, η επιτροπή θα κινηθεί στις κατευθυντήριες γραμμές της E.E. Η θεσμοθέτησή του θα ανοίξει τον δρόμο για να τεθεί σε εφαρμογή από το 2023, ενώ έως τότε θα παραμείνει σε ισχύ το υφιστάμενο πλαίσιο.

Μία από τις σημαντικές διαφοροποιήσεις που «φέρνει» η νέα φόρμουλα για το net metering αφορά τον τρόπο συμψηφισμού παραγωγής και κατανάλωσης, όταν αυτές δεν είναι ταυτοχρονισμένες. Γι΄ αυτό τον σκοπό, πλέον θα αμείβεται η παραγόμενη ενέργεια που εγχέεται στο δίκτυο, επειδή δεν καταναλώνεται επί τόπου. Με βάση την Κομισιόν, η αποζημίωση πρέπει να γίνεται στην πραγματική αξία της παραγωγής. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, μία σκέψη της επιτροπής είναι η αμοιβή να υπολογίζεται με την τιμή της Αγοράς Επόμενης Ημέρας.

Για να γίνει ο συμψηφισμός, η αμοιβή για την εγχεόμενη ενέργεια θα εκκαθαρίζεται με τη χρέωση για το ρεύμα που καταναλώνεται από τον αυτοπαραγωγό, με βάση την τιμή του ανταγωνιστικού τιμολογίου του προμηθευτή του. Επομένως, το ισοζύγιο θα προκύπτει στη βάση της αξίας παραγωγής και κατανάλωσης. Κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι ισχύει σήμερα, όπου ο συμψηφισμός γίνεται στη βάση των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που παράχθηκαν και καταναλώθηκαν.

Έτσι, στο υποθετικό παράδειγμα που το σύστημα εγχύσει στο δίκτυο 900 KWh (αφού αυτές δεν καταναλώθηκαν επί τόπου) και ο αυτοπαραγωγός καταναλώσει 900 KWh από το σύστημα, τότε με βάση το νέο καθεστώς ο συμψηφισμός θα γίνει με βάση το ποσό αμοιβής για τις 900 KWh και το κόστος χρέωσης για τις 900 KWh. Ωστόσο, η αμοιβή θα υπολογίζεται με μικρότερη τιμή (συναρτήσει της χονδρεμπορικής) από το κόστος της κατανάλωσης (με βάση τις λιανικές χρεώσεις). Επομένως, θα υπάρξει επιβάρυνση για τον αυτοπαραγωγό.

Αντίθετα, με το ισχύον σύστημα ο συμψηφισμός γίνεται στη βάση των ποσοτήτων. Επομένως, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το ισοζύγιο είναι μηδενικό, με συνέπεια να μην υπάρχει επιβάρυνση για τον κάτοχο του συστήματος net-metering.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο υπολογισμός του ισοζυγίου στη βάση της αξίας παραγωγής και κατανάλωσης είναι λιγότερο συμφέρων, από την ισχύουσα φόρμουλα και τη σύγκριση των δύο ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η Κοινοτική Οδηγία επιτρέπει να παρασχεθεί μεγαλύτερη αμοιβή, αλλά μόνον αν ενταχθούν τα συστήματα net-metering σε ένα πλαίσιο στήριξης που θα πάρει το «πράσινο φως» από την Κομισιόν.

Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί εκ νέου, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καθεστώς στήριξης για φωτοβολταϊκά στέγης, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Η επιτροπή θα εξετάσει όλα τα παραπάνω ενδεχόμενα, όπως και το σενάριο το πλαίσιο να ενταχθεί και αυτό στο νέο σχήμα για τις ΑΠΕ, κάτι που πάντως δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Ανεξάρτητα πάντως από το αν θα υπάρξει κάποιο σχήμα στήριξης, το οποίο θα έχει έτσι κι αλλιώς μεταβατικό χαρακτήρα, η λογική του νέου καθεστώτος ευνοεί τον όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ταυτοχρονισμό. Ως εκ τούτου, δίνει κίνητρο στον συνδυασμό των συστημάτων net-metering με μπαταρίες, για να αυξηθούν οι ποσότητες από την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνονται χωρίς τη «μεσολάβηση» του δικτύου. 

Παράλληλα, με βάση τον νέο τρόπο συμψηφισμού, το ισοζύγιο ενέργειας θα πρέπει να υπολογίζεται σε σχετικά μικρά χρονικά διαστήματα, ώστε οι τιμές τόσο για την παραγωγή όσο και την κατανάλωση να παρουσιάζουν περιορισμένες μεταβολές. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο να καταργηθεί ο πολύ μακρύς χρόνος τελικής εκκαθάρισης που ισχύει σήμερα και είναι η 3ετία. Μία σκέψη της επιτροπής είναι ο συμψηφισμός στη βάση του κύκλου τιμολόγησης των προμηθευτών, δηλαδή ανά 1 ή 2 μήνες.

Μία ακόμη παράμετρο που θα εξετάσει η επιτροπή αφορά το ποιες από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις θα συνεχίσουν να μην επιβαρύνουν στο net metering, διότι το υφιστάμενο πλαίσιο είναι πολύ υποβοηθητικό στο θέμα αυτό.

Τέλος, σε σχέση με τον εικονικό συμψηφισμό, η κοινοτική Οδηγία προτρέπει τα σημεία εγκατάστασης του συστήματος και κατανάλωσης να βρίσκονται εντός μικρών γεωγραφικών ενοτήτων. Με δεδομένο ότι στη χώρα μας προβλέπεται τα δύο σημεία να βρίσκονται εντός της ίδιας Περιφέρειας, εκτιμάται ότι θα υπάρξει μεγαλύτερος γεωγραφικός περιορισμός.

 

 

8 Φεβρουαρίου 2021

energypress