Antitrust: Όχι «back-to-back agreements» και εκτός «πακέτων» το κομμάτι που πάει για στρατηγική εφεδρεία – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Στη θέσπιση της υποχρέωσης από μεριάς ΔΕΗ να προχωράει στην πώληση ανά τρίμηνο συγκεκριμένων ποσοτήτων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας που θα προέρχεται από τις λιγνιτικές μονάδες προχωράει το ΥΠΕΝ με σχετική ρύθμιση στο σχέδιο νόμου για την Ενεργειακή Απόδοση. 

Η περίοδος για την οποία τίθεται σε ισχύ το μέτρο και δεσμεύει την ΔΕΗ ορίζεται από την 10η Σεπτεμβρίου 2021 έως το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Η πώληση ορίζεται ως εξής:

(α) πενήντα τοις εκατό (50%) της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη του αντίστοιχου ημερολογιακού τριμήνου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021 και μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του έτους 2022, και

(β) σαράντα τοις εκατό (40%) της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη του αντίστοιχου ημερολογιακού τριμήνου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, κατά τα επόμενα τρίμηνα, έως το τέλος της περιόδου δεσμεύσεων της περ. 17 του άρθρου 44,ως οι ποσότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη των περ. (α) και (β) υπολογίζονται από τον Α.Δ.Μ.Η.Ε. και είτε δημοσιεύονται στα μηνιαία δελτία ενέργειας που αναρτά στην ιστοσελίδα του, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 2, είτε γνωστοποιούνται από τον Α.Δ.Μ.Η.Ε. στον Εντολοδόχο Παρακολούθησης του άρθρου 47.

Οι ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που προαναφέρονται, καταμερίζονται σε τέσσερα (4) τριμηνιαία Ε.Σ.Μ.Ε. (Ελληνικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης) κατ’ έτος εφαρμογής, τα οποία αφορούν σε προϊόντα βάσης (baseload), όπως αυτά ορίζονται στις προδιαγραφές προϊόντων της αντίστοιχης οργανωμένης αγοράς ενεργειακών παραγώγων της περ. 15 του άρθρου 44, στην οποία η Δ.Ε.Η. συναλλάσσεται κατά περίπτωση και αντιστοιχούν σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους από το έτος εφαρμογής, επί του ποσοστού που αντιστοιχεί σε έκαστο έτος εφαρμογής, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 45.

Στο άρθρο 45 του νομοσχεδίου αναφέρεται πως η ΔΕΗ δεν επιτρέπεται να συνάπτει συμφωνίες με τρίτους για συνδυασμένη πώληση και επαγορά σε απώτερο χρόνο ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας (back-to-back agreements) όσον αφορά στις ποσότητες που πωλούνται με το σχήμα antitrust. Ταυτόχρονα, για τον υπολογισμό των ποσοτήτων προς πώληση δεν λαμβάνεται υπόψη το κομμάτι της παραγωγής που προορίζεται για σκοπούς στρατηγικής εφεδρείας.

Με τον τρόπο αυτόν αξιοποιείται και ενισχύεται η προθεσμιακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στο ίδιο πλαίσιο, καθορίζεται η απαιτούμενη καθαρή θέση πωλητή, ανά τριμηνιαίο προϊόν, την οποία οφείλει να διατηρεί η ΔΕΗ καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των δεσμεύσεων. Πέραν των ανωτέρω, καθορίζεται η διαδικασία ορισμού και οι αρμοδιότητες του Εντολοδόχου Παρακολούθησης (monitoring trustee), ο οποίος θα αναλάβει την εποπτεία της εφαρμογής των διαδικασιών και των στόχων των δεσμεύσεων, τη σχετική ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΡΑΕ, καθώς την πρόταση κατάλληλων μέτρων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με το άρθρο 51, καταργείται η υποχρέωση «αποεπένδυσης», η οποία είχε προβλεφθεί στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης και δίνεται στη ΔΕΗ η δυνατότητα να προβεί, κατά την διακριτική της ευχέρεια, σε εταιρικούς μετασχηματισμούς που εξυπηρετούν το επιχειρησιακό της σχέδιο. Αναλυτικότερα προβλέπεται η δυνατότητα της συγχώνευσης με απορρόφηση από τη ΔΕΗ των εταιρειών που συστάθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 1 επ. του Ν. 4533/2018 (Α’ 75) «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Με το μέτρο αυτό, το ΥΠΕΝ απαλλάσσει την ΔΕΗ από την υποχρέωση που είχε νομοθετηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση για την απόσχιση και εισφορά δύο λιγνιτικών κλάδων της ΔΕΗ σε δύο νέες εταιρείες  («ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»)  και την συνακόλουθη πώληση αυτών.  

Σύμφωνα με το σχέδιο απολιγνιτοποίησης, όλοι οι υφιστάμενοι λιγνιτικοί σταθμοί θα τεθούν εκτός αγοράς έως το τέλος του 2023. Νωρίτερα, και πιο συγκεκριμένα το αργότερο έως τις αρχές του 2023, προβλέπεται να ξεκινήσει η λειτουργία της «Πτολεμαΐδα 5», η οποία θα παραμείνει σε λειτουργία έως το τέλος του 2024, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι εργασίες αναβάθμισής της. 

 

 

8 Οκτωβρίου 2021

energypress