Διαγωνισμούς μέσα στο 2022 για σταθμούς ΑΠΕ με αποθήκευση και για μικρά φωτοβολταϊκά μέχρι 1 MW αποφάσισε το ΥΠΕΝ - Τι ισχύει για κάθε κατηγορία

Πέντε διαγωνισμούς ΑΠΕ εντός του 2022 προβλέπει η Υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ με την οποία καθορίζεται συνολικά το χρονοδιάγραμμα για το σύνολο των διαγωνισμών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέχρι το 2024, καθώς και άλλες κρίσιμες λεπτομέρειες, όπως είναι η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς και το ελάχιστο ποσοστό ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα εντός του 2022 προβλέπεται να γίνουν:

Γ τρίμηνοΚοινός Διαγωνισμός αιολικών φωτοβολταϊκών, δημοπρατούμενη ισχύς 1000MW

Κατηγορίες σταθμών: Ο διαγωνισμός αφορά αιολικούς σταθμούς μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW, αιολικούς σταθμούς με ισχύ μεγαλύτερη των 60 kW και μικρότερη ή ίση των 6 MW και φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW.

Δ Τρίμηνο: Κοινός Διαγωνισμός Αιολικών και φωτοβολταϊκών, Δημοπρατούμενη ισχύς 600 MW + τυχόν αδιάθετη ισχύ από την προηγούμενη κοινή ανταγωνιστική διαδικασία

Κατηγόριες σταθμών: Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW, αιολικοί σταθμοί μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 60 kW και μικρότερης ή ίσης των 6 MW, φωτοβολταϊκά ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW.

Δ Τρίμηνο:Κοινός Διαγωνισμός σταθμών ΑΠΕ (αιολικά και φωτοβολταϊκά) με αποθήκευση, Δημοπρατούμενη ισχύς 200 MW

Κατηγορίες σταθμών: αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως ισχύος που διαθέτουν σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Δ ΤρίμηνοΕιδικός διαγωνισμός για φωτοβολταϊκά, Δημοπρατούμενη ισχύς 100 MW,

Κατηγορίες σταθμών

α) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW που δεν ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α΄ 9).

β) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των 500 kW που δεν ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α΄ 9) και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από ανταγωνιστικές διαδικασίες των παρ. 3α έως 3η του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), καθώς και Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α΄ 9) και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από ανταγωνιστικές διαδικασίες των παρ. 3α έως 3η του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149)

Δ' ΤρίμηνοΚοινός διαγωνισμός Αιολικών και φωτοβολταϊκών

Κατηγορίες σταθμών: Σταθμοί που εγκαθίστανται σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με τις οποίες υφίσταται εν ενεργεία Διασυνοριακό Εμπόριο Ενέργειας

Αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα οι ανταγωνιστικές διαδικασίες για το 2023 και το 2024: 

Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση και συγκεκριμένα το άρθρο 3 η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς ορίζεται στα:

α) στα 54 €/MWh για την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών,

β) στα 63 €/MWh για την τεχνολογία των αιολικών.

Ελάχιστο ποσοστό ανταγωνισμού

Τέλος, το ελάχιστο ποσοστό ανταγωνισμού καθορίζεται σε ογδόντα τοις εκατό (80%) ανά τεχνολογία σταθμού ΑΠΕ που συμμετέχει σε ανταγωνιστική διαδικασία.

Μιχάλης Μαστοράκης

Διαγωνισμούς μέσα στο 2022 για σταθμούς ΑΠΕ με αποθήκευση και για μικρά φωτοβολταϊκά μέχρι 1 MW αποφάσισε το ΥΠΕΝ - Τι ισχύει για κάθε κατηγορία

Συνοδευτικα Αρχεια