ΕΛΕΤΑΕΝ για τον κοινό διαγωνισμό: Πολύ υψηλό το 75% για τον ανταγωνισμό, πολύ χαμηλή η τιμή εκκίνησης.

31 01 2019 | 08:43

Επιστολή στη ΡΑΕ, στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης, απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ εκφράζοντας τις θέσεις της αναφορικά με το σχέδιο κοινού διαγωνισμού φωτοβολταϊκών και αιολικών.

Μεταξύ άλλων, η ένωση αναφέρει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία στην αντιμετώπιση των έργων, η ανώτατη τιμή των 64 ευρώ είναι πολύ χαμηλή, ενώ κρίνει πως είναι απαραίτητη η παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των έργων κατά ένα έτος. Επίσης, ζητά μείωση των χρόνων αδειοδότησης, καθώς τους θεωρεί υπερβολικά υψηλούς.

Ακολουθεί η πλήρης επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ:

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με την παρούσα υποβάλουμε τις απόψεις μας επί του σχεδίου προκήρυξης για το εν θέματι ζήτημα που έθεσε σε διαβούλευση η ΡΑΕ την 14.01.2019. Προκαταρκτικά σημειώνουμε ότι ισχύουν οι προτάσεις που σας έχουμε υποβάλει με τις προηγούμενες αλληλογραφίες μας στο πλαίσιο ανάλογων διαβουλεύσεων και στις οποίες εμμένουμε. Πολύ συνοπτικά, καταγράφουμε τις πιο σημαντικές από τις προτάσεις αυτές που έχουμε ήδη αναλύσει:

  • Απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία στην τροποποίηση του σχεδιασμού ενός έργου μετά την επιλογή του στο διαγωνισμό και μείωση των ποινών σε περίπτωση μείωσης ισχύος, ώστε αυτές να είναι δίκαιες και αναλογικές.
  • Δεν πρέπει να υπάρχει άμεση απένταξη από το καθεστώς στήριξης ενός έργου εάν δεν επιτευχθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, αλλά θα πρέπει να εισαχθεί κλιμάκωση της ποινής π.χ. σταδιακή μείωση της λειτουργικής ενίσχυσης ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης.
  • Το ορόσημο για τον εάν έχει επιτευχθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης πρέπει να είναι η υποβολή δήλωσης ετοιμότητας για σύνδεση και όχι η ηλεκτρική σύνδεση η οποία δεν εξαρτάται από τον παραγωγό. Γενικά, δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθυστερήσεις που δεν οφείλονται σε ευθύνη του παραγωγού, περιλαμβανομένης φυσικά της διαδικασίας σύνδεσης.
  • Το ποσοστό 75% για το επίπεδο ανταγωνισμού είναι υπερβολικό και πρέπει να μειωθεί σημαντικά.

Πέραν των ανωτέρω, ειδικότερα επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

  1. Η ανώτατη επιτρεπόµενη τιµή υποβολής προσφοράς έχει προκύψει σε χαμηλό επίπεδο (64,72 €/MWh) το οποίο δεν είναι συμβατό με την ταυτόχρονη ύπαρξη του κανόνα 75%. Η έως τώρα εμπειρία έδειξε ότι η επιμονή στην εφαρμογή αυτού του υψηλού ποσοστού ανταγωνισμού (75%), συμπιέζει σημαντικά τις τιμές των διαγωνιστικών διαδικασιών. Έτσι, η συνδυαστική εφαρμογή δύο ρυθμιστικών μέτρων (υψηλό ποσοστό ανταγωνισμού και χαμηλή τιμή εκκίνησης), που κατατείνουν στον ίδιο σκοπό, είναι υπερβολική και αχρείαστη και μπορεί να οδηγήσει σε επιβράδυνση της ανάπτυξης.
  2. Τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των έργων που θα επιλεγούν πρέπει να αυξηθούν, τουλάχιστον κατά ένα έτος. Αυτό θα οδηγήσει σε υποβολή ακόμα πιο ανταγωνιστικών προσφορών και σε μείωση της τιμής, προς όφελος των καταναλωτών. Για να τεκμηριωθεί η εκτίμησή μας αυτή, καταγράφουμε τα ακόλουθα:

α)     διαρκώς εμφανίζονται στην αγορά νέου τύποι ανεμογεννητριών που είναι πιο ανταγωνιστικοί ως προς το κόστος της παραγόμενης ενέργειας. Αρκετοί κατασκευαστές είναι ήδη σε θέση να προωθήσουν νέα προϊόντα τους με την υπόσχεση ότι αυτά θα έχουν έγκαιρα τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις που πιθανά τώρα δεν διαθέτουν. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές να προεξοφλήσουν στις προσφερόμενες τιμές την εξέλιξη της τεχνολογίας.

β) όμως η τροποποίηση των αδειών των έργων προκειμένου να μπορεί να εγκατασταθούν οι νέες πιο ανταγωνιστικές ανεμογεννήτριες είναι μια εξαιρετικά χρονοβόρα και επικίνδυνη διαδικασία, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι οι νέες ανεμογεννήτριες θα είναι πιθανότατα υψηλότερες και με μεγαλύτερη διάμετρο. Ο κίνδυνος που θα αναλάβει ο επενδυτής που θα θελήσει να σχεδιάσει το έργο πιο οικονομικά ανταγωνιστικό είναι τεράστιος. Αυτό οφείλεται στο εξαιρετικά περίπλοκο και αναποτελεσματικό αδειοδοτικό πλαίσιο και στο γεγονός ότι υπάρχουν υπηρεσίες (όπως π.χ. του ΓΕΕΘΑ) των οποίων οι χρόνοι απόκρισης ξεπερνούν πλέον το 1,5 έτος (!).

Είναι λοιπόν κρίμα, η εθνική οικονομία και ο Έλληνας καταναλωτής να μη μπορούν να απολαύσουν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό την φθηνή αιολική ενέργεια εξαιτίας των ανωτέρω τραγικών προβλημάτων. Η αύξηση των χρονοδιαγραμμάτων του διαγωνισμού της ΡΑΕ, θα αποτελέσει ένα βήμα προς μια -μερική έστω- θεραπεία του προβλήματος αυτού, αφού θα δώσει στους επενδυτές μεγαλύτερη άνεση να λάβουν υπόψη κατά την υποβολή των προσφορών τους, τις μελλοντικές πιο παραγωγικές ανεμογεννήτριες.

3. Σημαντική εκκρεμότητα παραμένει ο τρόπος καθορισμού της ενίσχυσης για μεγάλα αιολικά πάρκα σε νησιά και βραχονησίδες με υποθαλάσσιες διασυνδέσεις και για θαλάσσια αιολικά πάρκα. Ο Νόμος 4414/2016 προβλέπει ειδική αντιμετώπιση των έργων αυτών (Άρθρο 4, παρ. 9 και 10) με την παροχή πρόσθετης ενίσχυσης, αν και οι σχετικές πρόνοιες θα πρέπει να βελτιωθούν. Επιπροσθέτως, ειδικά για τα έργα άνω των 250MW οι Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχουν τη δυνατότητα για ατομικές κοινοποιήσεις.

Το σχέδιο προκήρυξης δεν θα μπορούσε βεβαίως να περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την προώθηση τέτοιων μεγάλων επενδύσεων, που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων, χωρίς προηγούμενη ρύθμιση σε ανωτέρω επίπεδο. Η σχετική συζήτηση για την αποσαφήνιση αυτής της εκκρεμότητας, θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.

 

 

 

31 Ιανουαρίου 2019

Πηγή: energypress