«Εξοικονομώ – Αυτονομώ»: Μόνο με παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης οι επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά, αποθήκευση ενέργειας και φορτιστές Ι.Χ.

Οι παρεμβάσεις στις μονοκατοικίες και τα διαμερίσματα για την ενεργειακή αναβάθμιση ξεκλειδώνουν και τις επιδοτήσεις για τα έργα ενεργειακής αυτονόμησης των κατοικιών, σύμφωνα με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ». 

Όπως προκύπτει από τον οδηγό εφαρμογής που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι ιδιοκτήτες κατοικιών δεν μπορούν να διεκδικήσουν επιδοτήσεις μόνο για τις νέες επιλέξιμες παρεμβάσεις της δράσης. 

Θα πρέπει πάντα κατόπιν υπόδειξης του ενεργειακού επιθεωρητή, να υλοποιήσουν κι έργα εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και με αυτά να αναβαθμίσουν κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες της κατοικίας τους. Οι κλασσικές αυτές παρεμβάσεις είναι:

 1. Αντικατάσταση κουφώματων

 2. Η θερμομόνωση

 3. Τα συστήματα θέρμανσης – ψύξης

 4. Τα συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης

Έτσι θα έχουν δικαίωμα να επιλέξουν και τις νέες δράσεις:

 • Φωτοβολταϊκό σύστημα με net metering
 • Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας
 • Σημείο επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος
 • Συσκευές διαχείρισης ενέργειας

To energypress, παρουσιάζει επίσης στον αναρτημένο πίνακα και τις ανώτατες επιλέξιμες προς επιδότηση δαπάνες ανά κατηγορία δράσης. 

Αναλυτικά ο οδηγός εφαρμογής του προγράμματος ορίζει για τις τέσσερις καινούργιες επιλέξιμες παρεμβάσεις:

Εγκατάσταση νέου Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με ενεργειακό συμψηφισμό. 

Η παρέμβαση είναι επιλέξιμη μόνον όταν περιλαμβάνονται στην πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4).

Η παρέμβαση είναι επιλέξιμη μόνον για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα και εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται με τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4) τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β+ (για κτήριο/κτηριακή μονάδα αρχικής ενεργειακής κατάταξης Η έως και Δ) ή Α (για  κτήριο/κτηριακή μονάδα αρχικής ενεργειακής κατάταξης Γ).

Στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται τα Φ/Β πλαίσια, ο αντιστροφέας (inverter), οι βάσεις στήριξης κάθε τύπου, οι καλωδιώσεις και λοιπό ηλεκτρολογικό υλικό, ο μετρητής παραγόμενης ενέργειας καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο υλικό και εργασία για τη λειτουργία του Φ/Β σταθμού. Η ελάχιστη/μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς (P) του Φ/Β σταθμού, ορίζεται στα 2kWp/10kWp, αντιστοίχως (2kWp≤P≤10kWp).

Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη, είναι ανάλογη της εγκατεστημένης ισχύος του Φ/Β (εντός των ανωτέρω ορίων). 

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για τέλη σύνδεσης και τα κόστη για ενδεχόμενη επαύξηση ισχύος της υφιστάμενης παροχής, αντικατάστασης του υφιστάμενου μετρητή κατανάλωσης  και  απαιτούμενων νέων έργων στο Δίκτυο. 

Δεν είναι επιλέξιμα τα μη διασυνδεδεμένα στο δίκτυο αυτόνομα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα (off grid), καθώς και τα διασυνδεδεμένα οικιακά φωτοβολταϊκά τα οποία  πωλούν την παραγόμενη ενέργεια (ειδικό πρόγραμμα στεγών).

Η διαδικασία έγκρισης της εγκατάστασης νέου φωτοβολταϊκού σταθμού και η σύνδεσή του με το Δίκτυο, υλοποιείται μέσω του Διαχειριστή του Δικτύου (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Εγκατάσταση τοπικού συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτρικοί συσσωρευτές), που παράγεται από Φ/Β.

Η παρέμβαση δεν είναι αυτοτελής, αλλά συμπληρωματική της εγκατάστασης νέου  Φωτοβολταϊκού σταθμού αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό.

Στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται μετατροπέας/είς (converter) ισχύος, συσσωρευτές, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για τη σύνδεση (διακόπτες, καλωδιώσεις, διατάξεις προστασίας κ.λπ.), αισθητήρας κατεύθυνσης, σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο υλικό και εργασία για τη λειτουργία του συστήματος. Η ελάχιστη/μέγιστη χωρητικότητα (C) του συστήματος αποθήκευσης (συσσωρευτών) ορίζεται σε 1kWh/10kWh, αντιστοίχως (1kWh≤C≤10kWh).

Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη, είναι ανάλογη της εγκατεστημένης χωρητικότητας των συσσωρευτών (εντός των ανωτέρω ορίων).

Η διαδικασία έγκρισης της εγκατάστασης τοπικού συστήματος αποθήκευσης, σε συνδυασμό με νέο φωτοβολταϊκό σταθμό, υλοποιείται μέσω του Διαχειριστή του Δικτύου (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Εγκατάσταση «έξυπνων» οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος.

Η παρέμβαση είναι επιλέξιμη μόνον όταν περιλαμβάνονται στην πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4).

Η παρέμβαση είναι επιλέξιμη, μόνον εάν ο ωφελούμενος δεν έχει λάβει επιδότηση από τη δράση «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ».

Για την εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης, σε υφιστάμενα κτήρια, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 142/Α).

Στην υποκατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες συσκευές που είναι κατάλληλες και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον και πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις:

 • Διαθέτουν πιστοποίηση CE, σύμφωνα με το EC Directive 768/2008/EC.
 • Είναι σημεία επαναφόρτισης Mode 3 και Mode 4, όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1 (εξαιρούνται τα Mode 1, Mode 2 και η επαγωγική φόρτιση).
 • Επιτρέπουν τη σύνδεση των Η/Ο σε αυτά, σύμφωνα με μία από τις μεθόδους Case Α, Β ή C, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1.

Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές αφορούν στις συσκευές σημείων επαναφόρτισης και όχι στην εγκατάστασή τους. Για την εγκατάστασή τους πρέπει να τηρούνται τα οριζόμενα στο ΕΛΟΤ 60364.

 • IP κλίμακα διαβάθμισης κατ’ ελάχιστον IP44, σύμφωνα με EΛΟΤ EN 61851-1. Να υποδεικνύεται η κατάσταση του σημείου επαναφόρτισης με εμφανή τρόπο (π.χ. φωτεινή ένδειξη LED, οθόνη κ.λπ.). 
 1. Να διαθέτει δυνατότητα αποδοχής, λήψης και επεξεργασίας εξωτερικών δεδομένων, καθώς και απομακρυσμένου ελέγχου βάσει του πρωτοκόλλου OCPP v1.6 ή μεταγενέστερης έκδοσης αυτού, με σκοπό:

 1. τη διαχείριση ενεργού ισχύος**,

 2. την προσαρμογή ισχύος έπειτα από εντολή του χρήστη (π.χ. ορισμός setpoint),

 3. τη μέτρηση δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας και αποστολής αυτών.

**Σημείωση: Ως διαχείριση ενεργού ισχύος ορίζεται ο έλεγχος της ισχύος την οποία διακινούν οι υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο με συνεχή ή κλιμακωτή ρύθμιση (αύξηση ή μείωση), η οποία μπορεί να επιτυγχάνεται και με σύνδεση/αποσύνδεση επιμέρους υποδομών.

 1. Να διαθέτει τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας με σκοπό την ασφάλειά του έναντι κυβερνοεπιθέσεων.

Σημεία επαναφόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)

Τα AC σημεία επαναφόρτισης θα πρέπει να είναι συμβατά με τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1, για Mode 3 σταθμούς φόρτισης.

H επιτρεπόμενη AC ικανότητα ισχύος ανά όχημα* είναι:

 1. Ισχύς από 3,5kW έως 7,4kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 230±10%V (1Φ).

 2. Iσχύς από 7,4kW έως 22kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 400±10%V (3Φ).

Ο χρησιμοποιούμενοι ρευματοδότες θα πρέπει να πληρούν τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62196-2.

*Σημείωση: Σε περίπτωση εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης με περισσότερες από μία εξόδους (ρευματοδότες), τότε η ισχύς του σημείου ορίζεται ως το άθροισμα της εγχεόμενης ισχύος στα Η/Ο, όταν οι ρευματοδότες λειτουργούν ταυτόχρονα στη μέγιστη ικανότητα ισχύος τους.

Σημεία επαναφόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC)

Τα DC σημεία επαναφόρτισης θα πρέπει να είναι συμβατά με τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-23, για Mode 4 σταθμούς φόρτισης.

Η επιτρεπόμενη DC ικανότητα ισχύος είναι ισχύος από 3,5kW έως 22kW. 

Ο χρησιμοποιούμενοι ρευματοδότες θα πρέπει να πληρούν τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62196-3.

Οι ωφελούμενοι, μπορούν να ενημερώνονται για την ενδεικτική Λίστα επιλέξιμων φορτιστών, ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» (https://kinoumeilektrika.gov.gr/). 

 Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης (smart home), τα οποία συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Η παρέμβαση είναι επιλέξιμη μόνον όταν περιλαμβάνονται στην πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4).

Είναι επιλέξιμα έξυπνα συστήματα και τεχνολογίες, οι οποίες: 

α) προσαρμόζουν και διατηρούν την κατανάλωση ενέργειας (συσκευές, φωτισμός, θέρμανση, ζεστό νερό κ.λπ.) στα επίπεδα που επιλέγουν οι χρήστες με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας,

β) συγκεντρώνουν, αναλύουν και παρουσιάζουν τα στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας,

γ) προσαρμόζουν και διατηρούν τα επίπεδα σκίασης για την επίτευξη της βέλτιστης εξοικονόμησης ενέργειας.

Τα επιλέξιμα συστήματα, ρυθμίζουν τη λειτουργία ολόκληρου κτηρίου ή κτηριακής μονάδας και είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων  

Συστήματα τα οποία καθιστούν δυνατό τον έλεγχο και την αυξομείωση της έντασης φωτισμού, (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες για την ανίχνευση κίνησης των χρηστών ή/και των συνθηκών περιβάλλοντος (νύχτα/ημέρα), έξυπνες λάμπες, αυτοματισμοί σκίασης κ.λπ.) ή τον έλεγχο άλλου ηλεκτρικού φορτίου (π.χ. έξυπνος διακόπτης για διαχείριση του θερμοσίφωνα), καθώς και την καταγραφή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Έξυπνα συστήματα Θέρμανσης/ψύξης 

Συστήματα και αισθητήρες, που έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να ρυθμίζουν διακριτά τη θερμοκρασία σε κάθε χώρο. (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες, έξυπνες πρίζες, έξυπνοι διακόπτες, έξυπνο ρελέ κ.λπ.).

 Έξυπνα συστήματα Απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης

Συστήματα που παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα, μέσω κατάλληλου εξοπλισμού (π.χ. κεντρική συσκευή που συνδέεται με τις υπόλοιπες και συντονίζει το συνολικό σύστημα) και λογισμικού, για λήψη αναφορών και ειδοποιήσεων που σχετίζονται με τις ενεργειακές του καταναλώσεις καθώς και τον απομακρυσμένο έλεγχο και διαχείριση των συσκευών (π.χ. ειδοποίηση χρήστη εάν έχει μείνει ανοιχτή κάποια συσκευή, εάν δεν έχουν σβήσει όλα τα φώτα, έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, θερμοκρασίας, υγρασίας, κ.λπ.). 

Δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα επιλέξιμα και στην παρέμβαση «Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης», έξυπνα συστήματα διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης που τοποθετούνται στα πλαίσια της παρούσας παρέμβασης.

Δεν είναι επιλέξιμα συστήματα που αφορούν συσκευές παρακολούθησης και συστήματα ασφαλείας.

Οι συσκευές των παραπάνω συστημάτων πρέπει να φέρουν πιστοποίηση CE.

g

 

 

Περιορισμοί:

 (4)

Παρέμβαση μη επιλέξιμη ως κοινόχρηστη (για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α, Β).

 (13)

Η παρέμβαση είναι επιλέξιμη,  εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται με τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4) τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β+

(για κτήρια αρχικής κατάταξης Η έως και Δ) ή Α (για  κτήρια αρχικής κατάταξης Γ), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού.

(14)

Επιλέξιμη παρέμβαση μόνον όταν περιλαμβάνονται στην πρόταση και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας των κατηγοριών 1 έως 4.

(15)

Παρέμβαση επιλέξιμη μόνον για αίτηση Μονοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερίσματος.

  (16)

Επιλέξιμη παρέμβαση  μόνον σε συνδυασμό με Φωτοβολταϊκό σύστημα. Επιλέγεται κατηγορία Ι.

 (17)

Στην περίπτωση αυτή οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές θα πρέπει στα Έντυπα Πρότασης και Καταγραφής παρεμβάσεων (Παρ. III, VI) να δηλώνουν την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται.

(18)

Έξυπνα συστήματα διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης που τοποθετούνται στα πλαίσια της παρούσας παρέμβασης, δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα επιλέξιμα και στην υποκατηγορία 3.Α

 

 

 

17 Nοεμβρίου 2020

energypress