Φ. Φωτεινός: Δέκα τρένα υδρογόνου στις ελληνικές ράγες έως τα τέλη του 2027

19 07 2022 | 08:02

Τις λεπτομέρειες του επενδυτικού πλάνου της Hellenic Train (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ) περιγράφει το νομοσχέδιο για την ανάθεση των άγονων σιδηροδρομικών γραμμών για περίοδο 10 + 5 ετών στην ιταλική εταιρεία. 

Σύμφωνα με αυτό, η Hellenic Train καλείται να πραγματοποιήσει επενδύσεις 163,5 εκατ. ευρώ, κυρίως σε τροχαίο υλικό και συστήματα IT. 

Στον αντίποδα, η εταιρεία θα λάβει 50 εκατ. ευρώ ετησίως, ήτοι 750 εκατ. ευρώ σε βάθος 15ετίας, με το υπουργείο Μεταφορών να υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας αποζημίωσης θα επιστρέφεται στο ελληνικό δημόσιο για περαιτέρω ενίσχυση των σιδηροδρομικών μεταφορών. 

Σύμφωνα με το υπουργείο, από τα 50 εκατ. ευρώ που έδινε και θα δίνει το δημόσιο στην Hellenic Train, θα επιστρέφονται ετησίως τα 30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 10 εκατ. ευρώ στη ΓΑΙΑΟΣΕ.

Το επενδυτικό πλάνο της Hellenic Train (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ)

Όπως προαναφέρθηκε, η συνολική κεφαλαιακή δαπάνη της Hellenic Train ανέρχεται στο ποσό των 163,5 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

emc-2
Σχετικά με τα δέκα νέα τρένα υδρογόνου και τα δέκα νέα ηλεκτροκίνητα τρένα, η Hellenic Train θα πληρώσει το 40% της αγοραίας αξίας των εν λόγω τρένων, τα οποία θα αγοράσει η ΓΑΙΑΟΣΕ. Η τελευταία θα καλύψει το υπόλοιπο 60% από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι επιμέρους όροι της σύμβασης για τις άγονες σιδηροδρομικές γραμμές 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

- Το ελληνικό δημόσιο αναθέτει απ’ ευθείας στον πάροχο (Ηellenic Train - ΤΡΑΙΝΟΣΕ) την παροχή των οριζόμενων "Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας" επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών.

Αντίστοιχα, ο πάροχος υποχρεούται στην παροχή των εν λόγω υπηρεσιών σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές.

- Ορίζεται ότι, το ελληνικό δημόσιο καταβάλει στον πάροχο ποσό έως 50 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ως αποζημίωση για τη λειτουργία της σύμβασης, το οποίο θα απομειούται ετησίως ή/και ανά εξάμηνο από τις επιβληθείσες ποινές που προβλέπονται στη σύμβαση και κατά το μέρος που τα προβλεφθέντα δρομολόγια δεν πραγματοποιήθηκαν με ευθύνη του παρόχου.

- Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω, ορίζεται minimum κέρδος για τον πάροχο το ποσό των 2 εκατ. ευρώ ετησίως.

- Σε περίπτωση θετικού οικονομικού αποτελέσματος, το ελληνικό δημόσιο λαμβάνει ποσοστό 20% από τα καθαρά έσοδα, ενώ το υπόλοιπο 80% παρέχεται ως κίνητρο αποδοτικότητας στον πάροχο.

- Ο πάροχος εισπράττει και διαχειρίζεται τα έσοδα που προκύπτουν από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής των υπηρεσιών.

- Η ετήσια καταβαλλόμενη, από το ελληνικό δημόσιο, αποζημίωση έως του ποσού των 50 εκατ. χωρίς ΦΠΑ περιλαμβάνει:

1. την αποζημίωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την παροχή υπηρεσιών, έως και 21 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ,

2. τα τέλη χρήσης της υποδομής για την εκτέλεση των υπηρεσιών, τα οποία αποδίδονται στον διαχειριστή της υποδομής, μέσω της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, έως και 19 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και

3. το αντίτιμο των μισθωμάτων του τροχαίου υλικού, που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των υπηρεσιών έως και 10 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται δεκαετής (από την 1η.1.2022 έως την 31η.12.2031), με δυνατότητα παράτασης για άλλα πέντε χρόνια, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης κεφαλαιακής επένδυσης από την Hellenic Train (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ).

 (capital)

Φ. Φωτεινός: Δέκα τρένα υδρογόνου στις ελληνικές ράγες έως τα τέλη του 2027