Γ. Γιαρεντης (ΔΑΠΕΕΠ): 69 παραγωγοί ΑΠΕ χωρίς εκπροσώπηση στην αγορά.

Καμπανάκι κρούει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ Γιάννης Γιαρέντης καθώς 69 από τους 87 παραγωγούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ που θα έπρεπε να έχουν εξασφαλίσει την εκπροσώπησή τους από ΦΟΣΕ ή να έχουν ενταχθεί στο ΦΟΣΕΤΕΚ δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην αναγκαία δήλωση και βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της μη συμμετοχής στην αγορά. 

Πιο συγκεκριμένα με βάση με το νέο καθεστώς στήριξης των ΑΠΕ και σύμφωνα με τα πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία του ΔΑΠΕΕΠ, ο αριθμός των έργων ΑΠΕ με υποχρέωση συμμετοχής στην αγορά φτάνει τα 87. Πρόκειται για Σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ :

  • που έχουν συνάψει Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) ή 
  • που έχουν συνάψει Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3468/2006 ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του Ν. 3468/2006, και οι σταθμοί τους συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων συμβάσεων, εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις (παρ. 19 του άρθρου 3 του Ν. 4414/2016).

Από τα διαθέσιμα στοιχεία και τις Δηλώσεις Εκπροσώπησης των Κατόχων των Μονάδων στον ΔΑΠΕΕΠ, από τους 87 Σταθμούς Υποχρεωτικής Συμμετοχής στον ΗΕΠ, 7 Σταθμοί ΑΠΕ έχουν επιλέξει και θα εκπροσωπηθούν από το ΦΟΣΕΤΕΚ11 έχουν επιλέξει να εκπροσωπηθούν από ΦΟΣΕ, ενώ 69 (με συνολική ισχύ άνω των 250 MW) δεν έχουν δηλώσει τον τρόπο εκπροσώπησής τους στον ΔΑΠΕΕΠ, δηλαδή δεν έχουν ενταχθεί στους ΦΟΣΕ ή τον ΦΟΣΕΤΕΚ. Για τους 69 αυτούς σταθμούς είναι ορατός ο κίνδυνος της μη εκπροσώπησής τους στον ΗΕΠ την Ημέρα Κατανομής 01.10.2019, και περίπου 250 MW να μείνουν εκτός προσφορών.

Ο ΔΑΠΕΕΠ σε ετοιμότητα

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ Γιαννης Γιαρεντης, δηλώνει ότι ο Διαχειριστής βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και μπορεί να υποστηρίξει την εκπροσώπηση και των 69 σταθμών που είναι αντιμέτωποι με το φάσμα να τεθούν εκτός αγοράς εντάσσοντάς τους στο portfolio του ΦΟΣΕΤΕΚ.   

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τον Ν.4414/2016 οι δυο κατηγορίες Σταθμών (με σύμβαση ΣΕΔΠ ή με σύμβαση πώλησης που έχει λήξει), μπορούν να εκπροσωπηθούν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με τους εξής τρόπους :
Μόνοι τους, με απευθείας συμμετοχή στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ). 
Μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ). 
Μέσω του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (ΦΟΣΕΤΕΚ). Ο ΔΑΠΕΕΠ, με ΥΑ έχει οριστεί ως ΦΟΣΕΤΕΚ έως τις 31.12.2022.
 
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι ο ΔΑΠΕΕΠ, μεταξύ άλλων, είναι ο υπεύθυνος φορέας και οφείλει να ενημερώνει καθημερινά το Ενεργειακό Χρηματιστήριο και τον ΑΔΜΗΕ, για τον τρόπο εκπροσώπησης των Μονάδων ΑΠΕ στην Αγορά. 

Μέχρι σήμερα, στο Μητρώο Συμμετεχόντων που διατηρεί το ΕΧΕ έχουν εγγραφεί 2 ΦΟΣΕ (Mytilineos και Optimus) ενώ δεν έχει εγγραφεί κανένας σταθμός ΑΠΕ.

Κατά συνέπεια η λύση για τους 69 σταθμούς είναι να ,εκπροσωπηθούν από τον ΔΑΠΕΕΠ ως ΦΟΣΕΤΕΚ, που ούτως ή άλλως είναι τελευταίο καταφύγιο, αλλά και εκπροσωπεί ήδη τις Μονάδες αυτές στον ΗΕΠ ως αντισυμβαλλόμενος με τους Κατόχους τους. Ωστόσο για να προχωρήσει η συγκεκριμένη λύση απαιτείταιρυθμιστική παρέμβαση.

 

 

 

30 Σεπτεμβρίου 2019

energypress