Νέα λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα 5 (τί, γιατί, πώς, πότε, από ποιον και για ποιον)

Η απόφαση για τη νέα λιγνιτική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Η.Ε.) Πτολ/δα 5 λήφθηκε από το ΔΣ της ΔΕΗ ΑΕ στις 12 ΝΟΕ 2007, η σύμβαση ανάθεσης του έργου υπογράφηκε το ΜΑΡ 2013 με ισχύ 660 MW, επένδυση που ξεπερνά το € 1,4 δις, οι απαραίτητες εγκριτικές διαδικασίες και οι αντίστοιχες εργασίες ανέγερσης ξεκίνησαν το 2015, προβλέπεται δε να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία, εκτός απροόπτου, μέχρι τέλους του έτους 2022.   

Η ΔΕΗ ΑΕ, η κυβέρνηση αλλά και οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ ΑΕ γνωρίζουν σαφώς, ότι η νέα υπό ένταξη υπερσύγχρονη μονάδα ΠΤΟΛ/ΔΑ 5 είναι συμβατή περιβαλλοντικά, με δυνατότητα προσθήκης εξοπλισμού ακόμη και για τη δέσμευση του παραγόμενου κατά την καύση διοξειδίου του άνθρακα (CO2), με υψηλό καθαρό βαθμό απόδοσης (>41%), μείωση εκπομπών CO2 κατά ~30% ανά  παραγόμενη MWh ως προς τις παλιές μονάδες και με χαμηλό κόστος λιγνίτη από το ορυχείο Μαυροπηγής λόγω της μικρής σχέσης  εκμετάλλευσης (<3:1). Συγκεκριμένα, θα είναι ανταγωνιστική, δηλ. με μικρότερο μεταβλητό κόστος ως προς τις μονάδες φυσικού αερίου (φ.α.), κι αυτό ισχύει και για υψηλές τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών CO2, π.χ. στα € 55-60/tn για μέσες τιμές φ.α. αλλά και για ακόμη μεγαλύτερες τιμές των δικαιωμάτων, π.χ. στα        € 80/tn για τις πολύ υψηλές τιμές φ.α. όπως αυτές διαμορφώθηκαν στο α΄ 6μηνο 2022. 

Από την πρόσφατη διαδικτυακή ανάρτηση με τίτλο: “Η συμβολή της μονάδας "Πτολεμαΐδα V" στην ενεργειακή ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας και στην οικονομικότητα λειτουργίας του συστήματος, energypress. gr, 26 07 2022” (από τους Νίκο Χατζηαργυρίου, καθηγητή ΕΜΠ, πρώην αντιπρόεδρο της ΔΕΗ ΑΕ και  Αρη Δημέα, Δρ. ΕΜΠ, Κύριο Ερευνητή  Smart Rue), προκύπτει ότι η υποθετική λειτουργία της νέας μονάδας Πτολ/δα 5 κατά το α΄ 6μηνο 2022 θα συνέβαλε στη μείωση της μέσης τιμής κλεισίματος στην  προημερήσια αγορά Η.Ε.( DAM) κατά 25-30%, αξίας ~€1,1 – 1,3 δις.  Πρόκειται για καταλυτικό δεδομένο που δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την αναγκαιότητα παράτασης της απολιγνιτοποίησης σε μεγάλο βάθος χρόνου προς όφελος των ελλήνων καταναλωτών Η.Ε. και της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Υπενθυμίζεται, ότι η ΔΕΗ ΑΕ με ανακοίνωσή της στις 29 ΔΕΚ 2021, στα πλαίσια της έγκρισης από το ΥΠΕΝ στις  28 ΔΕΚ 2021 της παράτασης περιορισμένης, όμως, λειτουργίας στις  λιγνιτικές μονάδες παραγωγής Η.Ε., εκφράζοντας τη βούληση της νέας ιδιωτικής μετοχικής πλειοψηφίας (~66%), διευκρίνιζε ρητά τα εξής: «..Υπενθυμίζεται ότι οι λιγνιτικές μονάδες θα σβήσουν ως εξής: 2022: Μεγαλόπολη III, Άγ. Δημήτριος I-IV, 2023: Άγ. Δημήτριος V, Μελίτη I, Μεγαλόπολη IV και 2025: Πτολ/δα V (μετατροπή σε μονάδα φ.α.)». 

Πρόκειται καθαρά για εμμονή στη βίαιη και πρόωρη απολιγνιτοποίηση, δηλ. στη «δημιουργική» (φευ) καταστροφή του ενεργειακού ορυκτού πλούτου της Δ. Μακεδονίας, για τα συμφέροντα του μπλοκ φ.α. (προμηθευτών, μεταφορέων LNG, παραγωγών Η.Ε.), των εισαγωγέων Η.Ε., της γερμανικής RWE στη συνεργασία της (51%) με τη ΔΕΗΑΝ ΑΕ(49%) αναφορικά με την εγκατάσταση τεράστιων μεγαΜ/Φ πάρκων στις εκτάσεις των ορυχείων της ΔΕΗ στη Δ. Μακεδονία απαξιώνοντας οριστικά 50.000 στρ. αποδεδειγμένα εύφορης γεωργικής γης, κι όχι μόνο.                                                   

Μετά τα πιο πάνω, θεωρώ ότι η ενημέρωση για τη λήψη της απόφασης κατασκευής της λιγνιτικής μονάδας Πτολ/δα 5, μιας από τις βασικότερες επιλογές του ηλεκτρικού ισοζυγίου (Η.Ι.) της χώρας μας, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάθε καλόπιστο αναγνώστη. Σχετικά παρατίθεται, από  παλαιότερη (Μάρτης 2013) διαδικτυακή ανάρτηση του υπογράφοντος το παρόν κείμενο, το ακόλουθο απόσπασμα: 

…..«1. ΝΕΑ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΤΟΛ/∆Α 5 – ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ                                                                                 

Μετά την πρόσφατη πολύ θετική εξέλιξη της υπογραφής της σύµβασης ανέγερσης της νέας λιγνιτικής µονάδας ΠΤΟΛ/∆Α 5 µεταξύ της ∆ΕΗ ΑΕ και της κατασκευάστριας εταιρείας, θεωρώ χρήσιµο και επίκαιρο να επισηµανθούν ορισµένες πλευρές της διαχρονικής εξέλιξης του πιο πάνω θέµατος ιδιαίτερα κατά την κρίσιµη αρχική φάση, ώστε να εξαχθούν τα απαραίτητα συµπεράσµατα από τους αρµοδίους και οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο.                   

1.1 Επί διοίκησης Τάκη Αθανασόπουλου, σύµφωνα µε τη «ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΕΗ», που εκπονήθηκε µε τη βοήθεια ξένων συµβούλων και παρουσιάστηκε στην Αθήνα στις 19-20 ΣΕΠ 2007, προτείνονταν η κατασκευή ατµοηλεκτρικής µονάδας στη Φλώρινα, δηλ. δεύτερης µονάδας ισχύος 450MW στον ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ και η ανέγερση και λειτουργία µιας µονάδας 250 ή 450MW (µε πιθανότερη τη δεύτερη) στην περιοχή Πτολεµαΐδας. Στην ίδια µελέτη τονίζονταν ιδιαίτερα ότι οι δύο (2) λιθανθρακικές µονάδες, που σχεδιάζονταν να εγκατασταθούν στο Αλιβέρι και στη Λάρυµνα, θεωρούνται οι πλέον αποδοτικές και ότι οι λιγνιτικές µονάδες λόγω του κόστους του λιγνίτη και της επιβολής φόρου CO2 καθίστανται µη ανταγωνιστικές µε τη σηµερινή εικόνα, δηλ. στο σενάριο «Καµία αλλαγή».   

Ειδικότερα, για τις λειτουργούσες λιγνιτικές µονάδες στην περιοχή Πτολ/δας - Αµυνταίου προτείνονταν τα ακόλουθα : απόσυρση των µονάδων του ΑΗΣ ΛΚ∆Μ (τέως ΛΙΠΤΟΛ) το 2010 (43 MW), των µονάδων ΑΗΣ ΠΤΟΛ/∆ΑΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ (συνολ. 320 MW) το 2010 και ΠΤΟΛ/∆ΑΣ IV (300 MW) τo 2011, επιπλέον της πρώτης µονάδας του ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (300 MW) το 2013 και της δεύτερης µονάδας (300 MW) το 2014 καθώς και µιας µονάδας του ΑΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ (300 MW) το 2014. Συνοπτικά, στο χρονικό διάστηµα 2010 έως και 2014 (5 χρόνια) προβλέπονταν να αποσυρθεί εγκατεστηµένη ατµοηλεκτρική ισχύς 1563 MW και να εγκατασταθούν 450 MW µε τη µορφή νέας λιγνιτικής µονάδας βελτιωµένης τεχνολογίας καύσης (ρευστοποιηµένη κλίνη) και έναρξη λειτουργίας τον ∆ΕΚ 2012 υπό την προϋπόθεση ότι η νέα µονάδα θα αναπτυχθεί σε έκταση που ανήκει στη ∆ΕΗ και δεν θα απαιτηθούν εκτεταµένες εργασίες χωµατουργικών διαµορφώσεων.                                                                     

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι προτάσσονταν οι λιθανθρακικές µονάδες έναντι των λιγνιτικών, δηλ. µε απλά λόγια για να ενταχθούν σε λειτουργία οι λιθανθρακικές έπρεπε να καταργηθούν πρόωρα λειτουργούσες λιγνιτικές µονάδες. Επί πλέον, για τη νέα λιγνιτική µονάδα ΠΤΟΛ/∆Α 5 ετίθετο ως προϋπόθεση η ανέγερσή της σε υφιστάµενο χώρο- «οικόπεδο» της ∆ΕΗ ΑΕ στην περιοχή. Ωστόσο, ήταν προφανές ότι τέτοιος χώρος υπήρχε τόσο εντός του περιφραγµένου χώρου του ΑΗΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ όσο και του αντίστοιχου του ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ, (υπενθυµίζουµε ότι οι ΑΗΣ ΠΤΟΛ/∆ΑΣ και ΚΑΡ∆ΙΑΣ προβλέπεται να κατεδαφιστούν προκειµένου να αποληφθεί το λιγνιτικό κοίτασµα στο οποίο επικάθονται). Ειδικότερα, στον ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ προβλέπονταν στην ίδια µελέτη η διακοπή της λειτουργίας των δύο (2) παλαιών µονάδων (2013, 2014) και κατά συνέπεια θα ήταν διαθέσιµες για πλήρη αξιοποίηση όλες οι βοηθητικές εγκαταστάσεις (αυλή λιγνίτη, σύστηµα αποκοµιδής τέφρας, σύστηµα τροφοδοσίας µε νερό, δίκτυο υψηλής τάσης, σιδηροδροµικό δίκτυο, κτίρια γραφείων, συνεργείων καθώς και άλλων πολλών εγκαταστάσεων), εξοικονοµώντας τεράστιες χρηµατικές δαπάνες.                                                                                       

Η πρακτική της ανέγερσης νέων λιγνιτικών µονάδων στους χώρους παλιότερων µονάδων ήταν ήδη γνωστή και είχε εφαρµοστεί τουλάχιστο σε χώρες της Ευρ. Ένωσης. Εποµένως, ήταν απορίας άξιο για τους γνωρίζοντες τα των λιγνιτικών εκµεταλλεύσεων η µη αναφορά, δηλ. ο a priori αποκλεισµός των χώρων των δύο ΑΗΣ για την ανέγερση της νέας µονάδας ΠΤΟΛ/∆Α 5, έστω κι αν τούτο θα σήµαινε αύξηση του κόστους µεταφοράς του λιγνίτη, το οποίο, όµως, θα αντισταθµίζονταν ευχερώς από την αύξηση στο βαθµό απόδοσης της νέας µονάδας (+ 40%) ως προς την καταργούµενη και από το σηµαντικά µικρότερο κόστος της επένδυσης. Αντίστοιχα, δεν υπήρχε τέτοιος χώρος-«οικόπεδο» στις απαλλοτριωµένες εκτάσεις των λιγνιτωρυχείων της ∆ΕΗ ΑΕ, γιατί στις εκτάσεις αυτές προγραµµατίζονταν να γίνουν εκσκαφές ή/και αποθέσεις αγόνων υλικών και δεν ήταν δυνατό να υπάρχει απαλλοτριωµένος και διαθέσιµος ελεύθερος χώρος στη φυσική επιφάνεια ενιαίας και συνολικής έκτασης 500 στρεµµάτων περίπου, για τις ανάγκες ανέγερσης µιας νέας λιγνιτικής µονάδας. Τούτο ήταν γνωστό ή τουλάχιστο ευκολότατο να διακριβωθεί από τις αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες µελετών της ∆ΕΗ ΑΕ πριν την εξαγγελία της πρόθεσης ανέγερσης της νέας λιγνιτικής µονάδας ΠΤΟΛ/∆Α 5.                                                                                                                                                      

1.2  Ήταν, πλέον, φανερό για τον υπογράφοντα το κείµενο τούτο, ότι αναζητούνταν προσχηµατικοί λόγοι για µη ανέγερση νέας µονάδας στην περιοχή Πτολ/δας- Αµυνταίου. Για τούτο, έχοντας υπόψη τις εκτιµήσεις για τα εκµεταλλεύσιµα λιγνιτικά αποθέµατα στην πιο πάνω περιοχή από επίκαιρη τότε (Ιούλιος 2007) σχετική µελέτη στελεχών της Γεν. ∆/νσης Ορυχείων της ∆ΕΗ ΑΕ, απέστειλα επιστολή (ΑΡ/ΗΜ/ΟΕΑ/ΟΡ/55/23.10.07) προς τη ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ µε κοινοποίηση στο Γραφείο ∆/ντος Συµβούλου στη ∆ΕΗ ΑΕ και θέµα: Απόψεις για τη «ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΕΗ» - Προτάσεις για την αξιοποίηση του λιγνίτη ∆. Μακεδονίας. Στην επιστολή αυτή µεταξύ άλλων για την περιοχή Πτολ/δας – Αµυνταίου τονίζονταν τα εξής:                                                      … « γ. Εάν αποσυρθούν οι µονάδες του ΑΗΣ ΠΤΟΛ/∆ΑΣ, όπως προαναφέρθηκε στην παρ. 2 αλλά οι µονάδες των ΑΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ, ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥΦΙΛΩΤΑ ακολουθήσουν το αρχικό πρόγραµµα της παρ. 1, δηλ. του MINE MASTER PLAN, 1996 - αποσύρσεις των 4 µονάδων του ΑΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ 2021-24, των 2 µονάδων του ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 2021-22 µε δυνατότητα µικρής χρονικής παράτασης και των 4 µονάδων του ΑΗΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 2032 έως 2035 - τότε υπάρχει και πάλι η δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας δύο (2) µονάδων νέας τεχνολογίας καύσης λιγνίτη ισχύος 450MW και 250MW αντίστοιχα (αθροιστικής ισχύος 700MW) µε έναρξη λειτουργίας την 01.01.2013 και 01.01.2015 και διάρκεια λειτουργίας 45 ετών, µε την προϋπόθεση της διενέργειας της µετεγκατάστασης των οικισµών ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ και ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ. Τέλος, σε ό,τι αφορά τη θέση ανέγερσης των νέων µονάδων, κατά την άποψή µας επιβάλλεται να προτιµηθεί χώρος σε εξοφληθείσα περιοχή του Ορυχείου Κυρίου Πεδίου (π.χ. Ορ. Κοµάνου) για πολλούς λόγους όπως: δυνατότητα άµεσης διάθεσης της παραγόµενης τέφρας, κεντροβαρική θέση µεταξύ των Ορυχείων από τα οποία θα τροφοδοτηθούν µε λιγνίτη, δυνατότητα άµεσης διασύνδεσης µε δίκτυα (ηλεκτρικά, οδικά, σιδηροδροµικά, παροχής νερού, αποχέτευσης κ.ά) ».                                                                                                                                                                 

1.3  Η απόφαση της ∆ΕΗ ΑΕ για την κατασκευή της νέας λιγνιτικής µονάδας ΠΤΟΛ/∆Α 5 λήφθηκε στις 12/11/2007, δηλ. µετά από είκοσι (20) ηµέρες και έκτοτε ξεκίνησαν ουσιαστικά οι διαδικασίες για την διερεύνηση της τεχνολογίας καύσης του λιγνίτη, οι επαφές µε κατασκευαστές, καθώς και οι αντίστοιχες διαδικασίες για τη διεξαγωγή διαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη κτλ. Σχεδόν αµέσως, τρείς µόλις ηµέρες µετά την πιο πάνω απόφαση, στις 15.11.2007 συγκροτήθηκε επιτροπή για την εξεύρεση κατάλληλου χώρου για την ανέγερση της νέας λιγνιτικής µονάδας. Η επιτροπή αυτή ολοκλήρωσε το έργο της και υπέβαλε το πρακτικό χωροθέτησης της νέας λιγνιτικής µονάδας ΠΤΟΛ/∆Α 5, µετά από έξη (6) εβδοµάδες, στις 27/12/2007 στην ιεραρχία της ∆ΕΗ ΑΕ, η οποία και ενέκρινε τη σχετική πρόταση. Ενδεικτικά, αναφέρονται αποσπάσµατα του σχετικού πρακτικού.                                                                                                            ……«Με το έγγραφο Γ∆/ΟΡ/3156/15.11.07, που υπογράφεται από τους κ.κ. Γενικούς ∆ιευθυντές Παραγωγής και Ορυχείων συγκροτήθηκε Επιτροπή αποτελούµενη από τους : Χρ. Παπαγεωργίου ∆/ντή ΒΟΚ ως Πρόεδρο, Γρ. Χατζηφώτη ∆/ντή ΑΗΣ Πτολ/δας ως µέλος, ∆ιον. Παγουλάτο Υ.Ε.Β.Ε της ∆ΜΚΘΗΕ ως µέλος,                                              Νικ. Κουτσιάδη ∆/ντή Κλάδου ΒΟΚ ως µέλος  και Χρ. Κολοβό Τοµεάρχη ΒΟΚ ως µέλος, µε σκοπό την εξεύρεση κατάλληλου χώρου, εντός των απαλλοτριωµένων εκτάσεων της Επιχείρησης, σε υγιές έδαφος και κεντροβαρή ως προς τα λιγνιτικά πεδία τροφοδοσίας, για την ανάπτυξη του νέου λιγνιτικού Σταθµού Πτολεµαΐδας-Κοζάνης, ρευστοποιηµένης κλίνης, κατάλληλου και για την κατακράτηση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (RFCCS). Στην επιλογή της θέσης η Επιτροπή θα εξετάσει και την πιθανότητα ανάπτυξης και νέας Μονάδας µετά το έτος 2015.»                                            …..…Σύγκριση των εναλλακτικών λύσεων Α και Β                                                                                                               Στον Πίνακα 1 περιλαµβάνεται συγκριτική αξιολόγηση δεκατριών (13) κριτηρίων από πλευράς ευνοϊκών (+), µετρίων (+–) και µη ευνοϊκών (-) συνθηκών για τις δύο πιθανές θέσεις (Α και Β) ανέγερσης του νέου ΑΗΣ. Προκύπτει ότι η θέση Α πλεονεκτεί σαφώς έναντι της θέσης Β και ως εκ τούτου η Επιτροπή προτείνει ως καταλληλότερη θέση για την ανέγερση του νέου ΑΗΣ το χώρο εξόφλησης του Ορυχείου Κοµάνου. ΚΡΙΤΗΡΙΟ       Α           Β                                                        1.  Απόσταση µεταφοράς λιγνίτη                                                                         +                 +-                                            2. Υψοµετρική διαφορά ΑΗΣ – Ορυχείου                                                          +                 -                                                3. Απόσταση µεταφοράς τέφρας                                                                        +                +-                                               4. ∆υνατότητες µελλοντικής επέκτασης ΑΗΣ                                                    +                +                                                 5. Καταλληλότητα εδάφους για θεµελίωση του ΑΗΣ                                      +                +                                                    6. ∆υνατότητα διασύνδεσης µε το σιδηροδροµικό δίκτυο                            +                 -                                                      7. ∆υνατότητες-ευχέρεια πρόσβασης στο εθνικό οδικό δίκτυο                    +                 +-                                                  8.  Τροφοδοσία µε νερό για τις λειτουργικές ανάγκες                                     +                +-                                                  9. ∆απάνες διαµόρφωσης του εδάφους για τη θεµελίωση νέου ΑΗΣ         +                -                                                       10. Ρύπανση οικισµών -κατεύθυνση ανέµων- αραίωση ρύπων                   +                +                                                     11. ∆ιευθέτηση λυµάτων του ΑΗΣ                                                                      +                +-                                             12. Αισθητική αλλοίωση του τοπίου                                                                  +                 -                                                  13. Απαιτούµενα έργα για διαµόρφωση χώρου νέου υποσταθµού - διασύνδεση µε δίκτυο µεταφοράς   ++                                  

1.4  Στις 01-02-2008, δηλ. µετά από πέντε (5) εβδοµάδες, εστάλη επιστολή (ΑΡ./ΗΜ./Γ.∆ΝΣ/511/1-2-2008) από το ∆/ντα Σύµβουλο της ∆ΕΗ ΑΕ προς τον Περιφερειάρχη της ∆υτικής Μακεδονίας κ. Ανδρέα Λεούδη, όπου µεταξύ άλλων τον ενηµέρωνε για τον καθορισµό της θέσης της νέας µονάδας στην περιοχή του εξοφληµένου Ορυχείου Κοµάνου και έθετε ως προϋπόθεση για τη δηµιουργία της την αποµάκρυνση των οικισµών Μαυροπηγής και Ποντοκώµης, µη επιδεχόµενη καµιάς αναβολής, έως τα τέλη των ετών 2013 και 2015, αντίστοιχα. Η πιο πάνω προϋπόθεση ισχύει προφανώς και σήµερα για την απρόσκοπτη ανάπτυξη των λιγνιτικών εκµεταλλεύσεων του Ορυχείου Μαυροπηγής και Νοτιοδυτικού Πεδίου, αντίστοιχα, είναι δε ανεξάρτητη από την καθυστέρηση για την ανέγερση της νέας µονάδας!                                                                                                                           

1.5. Στη συνέχεια, αφού προηγήθηκε ανεπιτυχής διαγωνισµός για την αντίστοιχη µονάδα στη Φλώρινα (ΜΕΛΙΤΗ 2), όπου δεν παρουσιάστηκαν - γιατί άραγε ; - υποψήφιοι κατασκευαστές, διαφοροποιήθηκε το µέγεθος της νέας µονάδας ΠΤΟΛ/∆Α 5 καθώς και η τεχνολογία καύσης (κονιοποιηµένου καυσίµου αντί ρευστοποιηµένης κλίνης). Έτσι, φθάσαµε αισίως στη σηµερινή µονάδα ΠΤΟΛ/∆Α 5 ισχύος 660 MW (όση περίπου η συνολική ισχύς 700 MW της αρχικής πρότασης του υπογράφοντος), αλλά µε χρονική καθυστέρηση πέντε (5) τουλάχιστο χρόνων. Παράλληλα, δεν υιοθετήθηκε µέχρι σήµερα, κι ορθώς βέβαια, το σενάριο παύσης των δύο λειτουργουσών λιγνιτικών µονάδων του ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ (Νο 1-2013, Νο 2-2014) καθώς και της µιας µονάδας του ΑΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ (2014), η λειτουργία των οποίων παρατείνεται µέχρι το 2020 περίπου. Επί πλέον, δεν κατασκευάστηκε καµιά λιθανθρακική µονάδα στη χώρα, αλλά προστέθηκαν µερικές ιδιωτικές µονάδες µε καύσιµο εισαγόµενο φυσικό αέριο, καθώς, επίσης, σηµειώθηκε απότοµη αύξηση του µεριδίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (∆ΕΗ και ιδιώτες), γεγονότα που συνέβαλαν στην ασυνήθιστα σηµαντική αύξηση της τιµής της ηλεκτρικής ενέργειας. Παραµένει, ωστόσο, κυρίαρχη µέχρι και σήµερα στους ιθύνοντες οικονοµικο-ενεργειακούς κύκλους η λογική της αποµάκρυνσης των λιγνιτικών µονάδων προς όφελος του εισαγόµενου φυσικού αερίου και των ΑΠΕ για χρήση στην ηλεκτροπαραγωγή, όπως τούτο αποτυπώνεται στο πρόγραµµα του Υ.Π.Ε.Κ.Α.(20-20-20, Ιούλιος 2010), δηλ. µε άλλα λόγια ο λιγνίτης δεν έχει συµµάχους!»…. (από τη διαδικτυακή δημοσίευση με θέμα: «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΓΝΙΤΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, Χρ. Παπαγεωργίου, τ. ∆/ντης ∆ΛΚ∆Μ ∆ΕΗ ΑΕ, Μάρτης 2013»).

*Ο Χρήστος Παπαγεωργίου είναι τέως Διευθυντής στο ΛΚΔΜ ΔΕΗ ΑΕ, μέλος του ΔΣ της ΔΕΗ ΑΕ

emc-2