Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για τις κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις

01 07 2024 | 08:37

Η Επιτροπή δημιουργεί ένα νέο hub χρηματοδότησης για την περαιτέρω στήριξη των πόλεων που συμμετέχουν στην αποστολή της ΕΕ για τις κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις.

Χάρη στον νέο μηχανισμό, οι πόλεις που έχουν ήδη λάβει αυτή την αναγνώριση θα είναι σε θέση:

 
  • Να έχουν πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές συμβουλές σε συνεργασία με συμβουλευτικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)·
  • Να διαρθρώνουν τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες ώστε να κατανοούν διάφορους τρόπους χρηματοδότησης των έργων, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης των έργων· και
  • Να εισάγουν έργα σε ένα ευρύ φάσμα παρόχων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων δανειστών και επενδυτών από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα (όπως φιλανθρωπικό και εταιρικό κεφάλαιο, καθώς και καινοτόμος χρηματοδότηση, όπως η συμμετοχική χρηματοδότηση και τα ομόλογα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα), και στήριξη της διαδικασίας για τη ρύθμιση του κλεισίματος.

Συμπληρωματικά προς τις υπηρεσίες της ΕΤΕπ, το Climate City Capital Hub θα δημιουργηθεί με την υποστήριξη τόσο της αποστολής της ΕΕ για κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις όσο και της αποστολής της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συνεργασία με ιδιωτικά κεφάλαια. Για τις πόλεις που έχουν υπογράψει τον Χάρτη της αποστολής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και έχουν λάβει το σήμα αποστολής της ΕΕ για τις πόλεις, οι υπηρεσίες θα καλύπτουν τόσο τα έργα μετριασμού όσο και τα έργα προσαρμογής, ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το hub θα διαχειρίζεται η πλατφόρμα υλοποίησης της αποστολής «Πόλεις» της Επιτροπής, την οποία διαχειρίζεται επί του παρόντος το έργο NetZeroCities. Η Επιτροπή ανακοίνωσε τη δημιουργία της στη διάσκεψη της αποστολής για τις πόλεις το 2024 που πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια στις 25 και 26 Ιουνίου.

Επιπλέον, η ΕΤΕπ έχει δεσμεύσει δανειοδοτικό κονδύλι ύψους 2 δισ. ευρώ που προορίζεται για πόλεις με το σήμα αποστολής για τις πόλεις, προκειμένου να στηρίξει τα σχέδιά τους για επενδύσεις στην ενέργεια, τα αποδοτικά κτίρια, τα συστήματα τηλεθέρμανσης, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιώσιμη κινητικότητα, την αστική ανανέωση και ανάπλαση, τις υποδομές ύδρευσης και τις κοινωνικές υποδομές. Ενισχύει τη στήριξη της ΕΤΕπ σε πόλεις που φέρουν σήμα και προσθέτει μια ειδική χρηματοδοτική διευκόλυνση στις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Επόμενα βήματα

Μέχρι στιγμής, σε 33 πόλεις έχει απονεμηθεί το σήμα της αποστολής της ΕΕ για κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις: 10 τον Οκτώβριο του 2023 και 23 τον Μάρτιο του 2024. Το σήμα αποτελεί σημαντικό ορόσημο στο έργο των πόλεων. Αναγνωρίζει την επιτυχή ανάπτυξη των συμβάσεων πόλης για το κλίμα, οι οποίες περιγράφουν το συνολικό όραμα των πόλεων για κλιματική ουδετερότητα και περιλαμβάνουν σχέδιο δράσης, καθώς και επενδυτικό σχέδιο. Οι πόλεις δημιουργούν από κοινού τις συμβάσεις πόλης για το κλίμα με τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα και των πολιτών. Από τα 33 επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής, περίπου 114.1 δισ. ευρώ έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό για δράσεις για το κλίμα — κατά μέσο όρο 3.6 δισ. ευρώ ανά πόλη. Επί του παρόντος, η Επιτροπή επανεξετάζει άλλες 23 συμβάσεις πόλης για το κλίμα.

Παράλληλα, η αποστολή της ΕΕ για κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έχει επίσης συγκεντρώσει περισσότερες από 200 λύσεις που θα βοηθήσουν τις πόλεις στην πορεία τους προς την κλιματική ουδετερότητα. Οι λύσεις καλύπτουν το A — «Advanced Renovation Support» έως Z — «Zero Emission Buses» και διατίθενται εδώ.

 

Ιστορικό

Οι πόλεις αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70 % των παγκόσμιων εκπομπών CO2 και καταναλώνουν πάνω από το 65 % της παγκόσμιας ενέργειας. Η αστική δράση είναι ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επιτάχυνση των προσπαθειών για την επίτευξη της νομικά δεσμευτικής δέσμευσης για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας στο σύνολο της ΕΕ έως το 2050, καθώς και στον στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55 % έως το 2030 και, γενικότερα, υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η αποστολή «Πόλεις» της ΕΕ έχει ως στόχο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές πόλεις να γίνουν κλιματικά ουδέτερες, προσφέροντας καθαρότερο αέρα, ασφαλέστερες μεταφορές και λιγότερη συμφόρηση και θόρυβο στους πολίτες τους.

Τον Απρίλιο του 2022 επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν στην αποστολή 100 πόλεις στην ΕΕ και 12 πόλεις σε χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ. Δοκιμάζουν καινοτόμες διατομεακές προσεγγίσεις, μεταξύ άλλων για τη συμμετοχή των πολιτών, τη διαχείριση των ενδιαφερόμενων μερών και την εσωτερική διακυβέρνηση, ώστε να επιταχυνθεί η πορεία τους προς την κλιματική ουδετερότητα. Αυτό τους καθιστά κόμβους πειραματισμού και καινοτομίας που θα επιτρέψουν σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους έως το 2050.

k