Οι προτάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για την β φάση απλοποίησης της αδειοδότησης των ΑΠΕ - Τι λέει για αποθήκευση και έργα ΣΕΔΠ

Προτάσεις και επισημάνσεις ώστε ταχύτερα ώριμα έργα ΑΠΕ να φτάσουν να «κόψουν την κορδέλα» της αδειοδότησης κάνει η ΕΛΕΤΑΕΝ με σχετική επιστολή και υπόμνημα προς το ΥΠΕΝ. Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις αφορούν το εν εξελίξει σχέδιο του ΥΠΕΝ για την περαιτέρω απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας, όπως παρουσιάστηκε στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής ΑΠΕ την 26/04/2021.

Για την προτεραιότητα των έργων αποθήκευσης

Στις προτάσεις του ΥΠΕΝ είναι οι αιτήσεις για σταθμούς αμιγούς αποθήκευσης να εξετάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα έναντι των λοιπών αιτήσεων. Εκφράζοντας την συμφωνία της επί της αρχής, η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας υπογραμμίζει ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να ισχύει με ορισμένους περιορισμούς.

Συγκεκριμένα, οι τεχνολογίες αποθήκευσης – χωρίς ΑΠΕ ή συνδυαζόμενες με ΑΠΕ – θα μπορούσαν να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα/δίκτυο κατά προτεραιότητα για την ισχύ αποθήκευσης, υπό την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται ότι επιτυγχάνουν αποσυμφόρηση των υποδομών συστήματος/δικτύου δηλαδή επιτυγχάνουν αύξηση στην διείσδυση νέων μονάδων ΑΠΕ και λειτουργούν συμπληρωματικά και βοηθητικά και όχι ανταγωνιστικά των μονάδων ΑΠΕ που εξυπηρετούνται από τα εν λόγω δίκτυα.

"Η προτεραιότητα αυτή δεν μπορεί να ισχύει για μονάδες ΑΠΕ με προσθήκη αποθήκευσης για ετεροχρονισμό της παραγωγής τους".

Δυο σημαντικές αλλαγές για τα έργα ΣΕΔΠ

Σε ότι αφορά τα έργα ΣΕΔΠ, η ΕΛΕΤΑΕΝ αναφέρει πως για λόγους ισοτιμίας, ο αυξημένος χρόνος υλοποίησης (κατά 6 μήνες) σε περίπτωση σύνδεσης στα 400kV να ισχύει για όλα τα έργα Α.Π.Ε. ασχέτως του τύπου διαγωνισμού στον οποίο έχουν επιλεγεί και όχι μόνο για αυτά που επιλέχθηκαν μέσω των κοινών διαγωνισμών.

Ταυτόχρονα, ζητάει να αλλάξει το ορόσημο σύμφωνα με το οποίο δύναται να θεωρηθεί επιτυχής η ολοκλήρωση ενός έργου που έχει επιτύχει σε διαγωνισμό. Σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ, αυτό δεν θα πρέπει να είναι η ηλέκτριση του έργου αλλά ένα χρονικό σημείο το οποίο βρίσκεται περισσότερο υπό τον έλεγχο του επενδυτή και μετά το οποίο η ολοκλήρωση του έργου έχει καταστεί βέβαιη.

Προτείνεται όπως οι προθεσμίες που προβλέπονται στις σχετικές προκηρύξεις της ΡΑΕ να θεωρούνται εκπληρωμένες όταν έχει εκτελεσθεί έργο, οι δαπάνες του οποίου καλύπτουν το 40% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

Το σκεπτικό της παραπάνω πρότασης στηρίζεται στο γεγονός ότι οι προθεσμίες που τίθενται με τους διαγωνισμούς συνιστούν επί της ουσίας σημαντικό περιορισμό των προθεσμιών υλοποίησης των έργων σε σχέση με αυτά που προβλέπει η νομοθεσία για την άδεια εγκατάστασης, «τα οποία έχουν προέλθει μετά από πολλές ζυμώσεις και ενσωματώνουν την εμπειρία πάνω από δύο δεκαετιών», αναφέρει σχετικά.

Επομένως για την έγκαιρη και απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων των διαγωνισμών, η ΕΛΕΤΑΕΝ προτείνει:

 Α) τα αιτήματα τροποποίησης που τα αφορούν θα πρέπει να εξετάζονται κατά προτεραιότητα και ότι 12

Β) άλλα έργα που δεν έχουν επιτύχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο ωριμότητας (π.χ. δεν έχουν λάβει ΑΕΠΟ3 ) δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων αυτών. Συναφώς τα αιτήματα ή και οι εκδοθείσες άδειες ή γνωμοδοτήσεις των ανώριμων έργων θα πρέπει να προσαρμόζονται καταλλήλως ώστε να είναι δυνατή η αποδοχή των αιτημάτων τροποποίησης των έργων που έχουν επιτύχει σε διαγωνισμό ή βρίσκονται υπό κατασκευή.

Δείτε εδώ την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ

Δείτε εδώ το υπόμνημα της ΕΛΕΤΑΕΝ

 

 

12 Mαϊου 2021

energypress