Πέντε ομάδες έργων από τον ΑΔΜΗΕ με επίκεντρο την στοχαστικότητα των ΑΠΕ - Νέα εργαλεία ψηφιοποίησης για την βέλτιστη διαχείριση του δικτύου

Στην καλύτερη διαχείριση τοπικών σημείων συμφόρησης αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, σειρά μέτρων που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ και σχετίζονται με την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των δικτύων εν συνόλω. Σε συνθήκες αυξημένης διείσδυσης ΑΠΕ, η συμφόρηση των δικτύων τίθεται στην ημερήσια διάταξη, διαμορφώνοντας νέες σύνθετες απαιτήσεις για το έργο του Διαχειριστή.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο ΑΔΜΗΕ, στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ψηφιοποίησης των δραστηριοτήτων του, ενσωματώνει μια σειρά νέα εργαλεία και μεθόδους προκειμένου να μπορεί να παρακολουθεί την παραγωγή πιο στοχευμένα, να παρεμβαίνει αναλόγως και με μεγαλύτερη ακρίβεια στα σημεία που απαιτείται πιο κοντά στο πραγματικό χρόνο, επιτυγχάνοντας έτσι την βέλτιστη δυνατή λειτουργία του ΕΣΜΗΕ.

 

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, σταθερά στο προσανατολισμό του Διαχειριστή είναι η βελτιστοποίηση των προβλέψεων, γεγονός που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε συνθήκες όπου η στοχαστική παραγωγή των ΑΠΕ αυξάνει σταθερά το μερίδιό της στο δίκτυο, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για την ισορροπία του ηλεκτρικού συστήματος. Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει πέντε ομάδες με τις 2 εξ αυτών να εστιάζουν στην παρακολούθηση του ηλεκτρικού δικτύου υπό την παράμετρο «ΑΠΕ».

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής:

Η τέταρτη ομάδα αφορά περιλαμβάνει την «Αναβάθμιση εφαρμογών του Συστήματος Ελέγχου Ενέργειας ΔΣΥ για τη βελτίωση στις  υφιστάμενες δυνατότητες περικοπών σε ΑΠΕ». Βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη μεθοδολογιών νέων δεικτών για τον προσδιορισμό χρόνου και μεγέθους περιορισμών έγχυσης ισχύος από μονάδες ΑΠΕ, Έχει ολοκληρωθεί η τεχνική προδιαγραφή για τη νέα εφαρμογή αυτόματου ελέγχου παραγωγής μονάδων ΑΠΕ του Συστήματος Ελέγχου Ενέργειας (Energy Management System), που περιλαμβάνει εισαγωγή προτεραιοτήτων, δυναμικούς περιορισμούς για λόγους συμφόρησης σε πολλαπλά σημεία του Συστήματος. Η σχετική σύμβαση έργου έχει υπογραφεί και το έργο βρίσκεται σε υλοποίηση με εκτιμώμενο χρόνο συνολικής υλοποίησης το 1 έτος.

Η πέμπτη ομάδα αφορά τον «Σχεδιασμό για την ανάπτυξη νέων υποδομών των ΚΕΕ του ΑΔΜΗΕ για τον καλύτερο έλεγχο λειτουργίας του Συστήματος στο πλαίσιο της αυξημένης διείσδυσης των ΑΠΕ και διαχείρισης προβλημάτων τοπικής συμφόρησης σε τμήματα του Συστήματος». Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων μελέτη για εγκατάσταση Master Power Plant Controllers σε επίπεδο Υποσταθμών για καλύτερο έλεγχο ενεργού ισχύος από ΑΠΕ αλλά και ρύθμιση Τάσης από ΑΠΕ, επέκταση παρατηρησιμότητας του ΕΣΜΗΕ με PMU κ.ά. Επιπλέον προτάθηκε ο βασικός σχεδιασμός για τη συνολική λειτουργικότητα για τη συνδυασμένη διαχείριση παραγωγής ΑΠΕ από ΑΔΜΗΕ/ΔΕΔΔΗΕ/ΦοΣΕ.

Οι υπόλοιπες ομάδες αφορούν στα εξής:

Η πρώτη ομάδα «Μελέτες Λειτουργίας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Συστήματος σε περιόδους χαμηλών φορτίων» εκπονήθηκαν μελέτες, μεταξύ των οποίων: σχέδιο αντιμετώπισης υψηλών τάσεων, μελέτη καθορισμού λειτουργικών αναγκών για την ευστάθεια του Συστήματος Μεταφοράς σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, μελέτη σεναρίων λειτουργίας ΕΣΜΗΕ έτους 2025 κ.ά.

 

Η δεύτερη ομάδα «Τροποποιήσεις στη διαχείριση παραγωγής από μονάδες ΑΠΕ στη Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού της Αγοράς Εξισορρόπησης» περιλαμβάνει εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κανονισμού Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ για περικοπές ΑΠΕ (βγήκε σε διαβούλευση), εισήγηση τροποποίησης κανονιστικού πλαισίου για της βελτίωση της ΔΕΠ, προς τη ΡΑΑΕΥ. Ολοκληρώθηκε επίσης σειρά δοκιμών στο περιβάλλον ανάλυσης της πλατφόρμας δοκιμών του BMMS (Πλατφόρμα Αγοράς Εξισορρόπησης). Από τα αποτελέσματα της βγήκαν οι τεχνικές λεπτομέρειες για τις αλλαγές που θα έπρεπε να γίνουν στην πλατφόρμα του BMMS, οι οποίες και υλοποιήθηκαν από τον ανάδοχο (GE). Μετά την αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου, ενεργοποιήθηκε η αλλαγή στην ΔΕΠ.

Για την τρίτη ομάδα «Επιτάχυνση της ενίσχυσης του Συστήματος για αντιστάθμιση αέργων», έχει καταρτιστεί πρόγραμμα για εγκατάσταση τριών Α/Ε στα 400KV και 9 Α/Ε στα 150KV για το επόμενο έτος καθώς και πρόγραμμα για εγκατάσταση δύο SVC (ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ και Υ/Σ ΑΡΓΟΥΣ) μέχρι το 2025Α .

d