Πράσινο φως από το ΥΠΕΝ για μελέτη σχετικά με το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ

14 02 2019 | 08:56

Εγκρίθηκαν από το ΥΠΕΝ οι τεχνικές προδιαγραφές της διενέργειας διαγωνισμού, των όρων διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.)».

Επίσης, αποφασίστηκε ότι η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υ.Π.ΕΝ., ως αρμόδια τεχνική υπηρεσία, εντέλλεται να προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης της οικείας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ενεργειών για τη δημοσιότητα του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τους όρους της οικείας Διακήρυξης.

 

12 Φεβρουαρίου 2019

Πηγή: energypress