Προς διεθνή διαγωνισμό για γεωθερμικές έρευνες εντός του 2023 κινείται το ΥΠΕΝ - Αφορά περιοχές που δεν είναι μέχρι σήμερα χαρακτηρισμένες

Το ΥΠΕΝ προχώρησε στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών νομικού συμβούλου σχετικών με την προετοιμασία και διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού έρευνας γεωθερμικού δυναμικού σε μη χαρακτηρισμένες περιοχές της χώρας εντός του 2023.

Όπως αναφέρεται σχετικά, το υπουργείο προτίθεται να προκηρύξει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με αντικείμενο την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας γεωθερμικού δυναμικού σε μη χαρακτηρισμένες περιοχές της χώρας, για τις οποίες έχει ήδη συγκεντρώσει επαρκή στοιχεία και δεδομένα.

Δεδομένου ότι προκηρύσσεται τέτοιος Διαγωνισμός για πρώτη φορά μετά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου της γεωθερμίας με τον ν. 4602/2019 (A’ 45), ο οποίος θα αποτελέσει πρότυπο και για μεταγενέστερους, κρίθηκε απαραίτητο να ληφθεί νομική υποστήριξη από εξειδικευμένο νομικό γραφείο των Αθηνών σε ενεργειακά θέματα και διεθνείς συμβάσεις, για την σύνταξη τευχών του διαγωνισμού και των σχετικών περιλήψεων, σχεδίου σύμβασης και εγγυητικής επιστολής καθώς και παροχής νομικών υπηρεσιών υποστήριξης επί ερωτήσεων που θα θέσουν οι υποψήφιοι επί του Διεθνούς Διαγωνισμού.

Ο ανάδοχος θα παραδώσει τα παρακάτω παραδοτέα:

(Α) Τεύχη διεθνούς διαγωνισμού με αντικείμενο την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας του γεωθερμικού δυναμικού σε μη χαρακτηρισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), καθώς και σχετικές περιλήψεις για την εφημερίδα της Ε.Ε. στην ελληνική γλώσσα. Τα κείμενα αυτά πρέπει να παραδοθούν έως την 15 Μαρτίου 2023.

(Β) Σχέδιο σύμβασης, με συνημμένο σχέδιο εγγυητικής επιστολής, στην ελληνική γλώσσα. Το σχέδιο αυτό πρέπει να παραδοθεί έως την 15 Μαρτίου 2023.

(Γ) Παροχή νομικών υπηρεσιών υποστήριξης στο πλαίσιο ερωτήσεων που θα θέσουν οι υποψήφιοι επί του Διεθνούς Διαγωνισμού, μέχρι την ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών των υποψήφιων αναδόχων.

G