Προτεραιότητα των έργων ενεργειακών κοινοτήτων ζητά ο ΣΕΚΠΕ Δ. Μακεδονίας

27 08 2022 | 05:29

Σειρά προτάσεων για τη βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας για σταθμούς ΑΠΕ υπέβαλε με επιστολή του ο ΣΕΚΠΕ Δ. Μακεδονίας με προτεραιότητα για τα έργα των ενεργειακών κοινοτήτων.

Όπως αναφέρει, δεδομένου ότι η Δυτική Μακεδονία και οι κάτοικοί της πληρώνουν βαρύ τίμημα (οικονομικό και κοινωνικό) λόγω της απολιγνιτοποίησης, προτείνουμε και ζητούμε να ενισχυθούν με κάθε τρόπο δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της τοπικής κοινωνίας, που αφορούν έργα ανάπτυξης ΑΠΕ. Αναλυτικά:

Α) Προτάσεις βελτίωσης επί της απόφασης  ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123

  Στις 12 Αυγούστου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123 Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός πλαισίου προτεραιότητας στην χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και σταθμούς αποθήκευσης από τον Διαχειριστή του Δικτύου και τον Διαχειριστή του Συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν. 4951/2022», στην οποία α) καθορίζεται το πλαίσιο προτεραιότητας στη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης (ΟΠΣ) για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και σταθμούς αποθήκευσης από τον Διαχειριστή του Δικτύου και τον Διαχειριστή του Συστήματος και β) τίθενται όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί σε συγκεκριμένες κατηγορίες σταθμών που λαμβάνουν προτεραιότητα και ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 89 του ν. 4951/2022. 

  Σύμφωνα με το άρθρο 2 της συγκεκριμένης απόφασης, στην υποομάδα Γ2 της ομάδας Γ’, κατατάσσονται:

 «Εξαιρούμενοι Σταθμοί οι οποίοι πρόκειται να εγκατασταθούν αποκλειστικά εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας, για τους οποίους έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται μέχρι και την 10.12.2022 κοινά αιτήματα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης, και οι οποίοι σταθμοί αναπτύσσονται αποκλειστικά από Ενεργειακές κοινότητες του ν. 4513/2018 με συνολική ισχύ κοινού αιτήματος μεγαλύτερη από 100MW.

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις:

1.Μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης: 400 MW εγκατεστημένης ισχύος.

2.Απόκλιση Ισχύος: 20%.».

Προτείνουμε:

Μεταξύ των αιτημάτων σταθμών, που εμπίπτουν στην υποομάδα Γ2 της ομάδας Γ’ (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123 Απόφαση), να δίνεται άμεση προτεραιότητα στις Ενεργειακές κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα από 60 μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 50 να είναι φυσικά πρόσωπα. 

Τα αιτήματα όλων των σταθμών που εμπίπτουν στην υποομάδα Γ2 της ομάδας Γ’(σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123 Απόφαση),να διεκπεραιώνονται με απόλυτη προτεραιότητα για τις περιοχές απολιγνιτοποίησης, δηλ. η υποομάδα Γ2 να συμπεριληφθεί στην ομάδα Α.

Το μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης για τους σταθμούς που εμπίπτουν στην υποομάδα Γ2 της ομάδας Γ’(σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123 Απόφαση), να αναπροσαρμοστεί στα 400 MW εγκατεστημένης ισχύος για την Π. Ε. Κοζάνης και στα 200 MW  εγκατεστημένης ισχύος για την Π. Ε. Φλώρινας.

Η απόκλιση ισχύος να αναπροσαρμοστεί στο 0%.
Β) Προτάσεις βελτίωσης επί του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering)

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/2019 (ΦΕΚ 759/Β/5-3-2019), με θέμα «Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα, 

«Ο σταθμός παραγωγής εγκαθίσταται εντός της Περιφέρειας, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ε. Κοιν. Στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, ο σταθμός παραγωγής και οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης (παροχές κατανάλωσης προς συμψηφισμό) βρίσκονται στην ίδια Περιφέρεια και συνδέονται στο δίκτυο διανομής αρμοδιότητας του αυτού Διαχειριστή» (άρθρο 2).

  Δεδομένου ότι, στις πολυμελείς Ενεργειακές Κοινότητες συμμετέχουν άτομα από όλη την χώρα (επενδυτές με περιορισμένη οικονομική δυνατότητα οι περισσότεροι), προτείνουμε 

στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, ο σταθμός παραγωγής να εγκαθίσταται εντός της Περιφέρειας, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ε. Κοιν., αλλά να υπάρχει η δυνατότητα οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης (παροχές κατανάλωσης προς συμψηφισμό) να ανήκουν σε οποιαδήποτε περιφέρεια της χώρας.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες άνω των 60 μελών, εκ των οποίων τα 50 μέλη τουλάχιστον είναι φυσικά πρόσωπα, που έχουν έργα virtual net metering, να μπορούν να τα εντάξουν στον Αναπτυξιακό Νόμο ή σε αντίστοιχο. Να προκηρυχτεί  ειδικό πρόγραμμα  ενεργειακού συμψηφισμού (Net metering) για τις περιοχές απολιγνιτοποίησης, που να περιλαμβάνει Φωτοβολταϊκά στις στέγες επιχειρήσεων-αγροτικών εγκαταστάσεων και σπιτιών με ταυτόχρονη εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ψύξης θέρμανσης  (πχ αντλίες θερμότητας).

Προτεραιότητα των έργων ενεργειακών κοινοτήτων ζητά ο ΣΕΚΠΕ Δ. Μακεδονίας