ΡΑΕ: Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον κοινό διαγωνισμό ΑΠΕ της 24ης Μαΐου.

08 01 2021 | 08:53

Σε συνέχεια της από 28/12/2020 Ανακοίνωσης της ΡΑΕ, με την οποία ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι για την υπ’ αριθ. 1648/2020 Απόφαση της Αρχής, με την οποία προκηρύχθηκε Κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών έργων ΑΠΕ, η ΡΑΕ ενημερώνει ότι η εν λόγω Απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Απόφαση ΡΑΕ 1648/2020 ΑΔΑ: 6ΥΜ4ΙΔΞ-ΓΘΖ – ΦΕΚ Β’ 5760/28.12.2020 και ανακοινώνει την έναρξη υποβολής των αιτήσεων στις 07.01.2021, σύμφωνα με την Προκήρυξη.

Σημειώνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων ότι στις Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής αρκεί η αναφορά στην υπ’ αριθ. 1648/2020 Απόφαση της Αρχής.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

https://register.marketsite.gr/rae

και ακολούθως να υποβάλει την αίτησή του και όλα τα σχετικά έγγραφα, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων ακολουθούν λεπτομερείς Οδηγοί:

  1. Οδηγός εγγραφής φυσικού προσώπου
  2. Οδηγός εγγραφής εταιρείας και χρήστη
  3. Οδηγός εγγραφής νέου χρήστη σε υπάρχουσα εταιρεία
  4. Οδηγός υποβολής Αίτησης Συμμετοχής - Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 

Πέμπτη 07 Ιανουαρίου 2021, 12:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων:       

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021, 17:00

Διενέργεια Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας:                              

Δευτέρα 24 Μαΐου 2021, 10:00 π.μ.

 

 

7 Ιανουαρίου 2021

energypress