Σε απολογία καλεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού ΔΕΗ Ανανεώσιμες και Τέρνα Ενεργειακή.

08 01 2021 | 08:59

Συνάντηση για «δύο» έχει η διεύθυνση Ενέργειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου. Η πρόσκληση αφορά τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες και την Τέρνα Ενεργειακή και βασικό θέμα συζήτησης είναι η νόθευση περί ανταγωνισμού, καθώς οι δύο όμιλοι έχουν από κοινού μία εταιρεία και φέρει το διακριτικό τίτλο ΔΕΗ Ανανεώσιμες πηγές – Τέρνα Ενεργειακή Α.Ε.

Η εταιρεία είχε συσταθεί το 2000 και ο σκοπός της συνεργασίας ήταν να γίνει το πρώτο βήμα απελευθέρωσης της παραγωγής ενέργειας, καθώς πριν από 20 χρόνια το προνόμιο το είχε η ΔΕΗ τόσο σε επίπεδο παραγωγής, όσο και στην προμήθεια της καταναλωτικής βάσης. Το θέμα της συνεδρίασης αναφέρεται στην αυτεπάγγελτη έρευνα για παράλειψη γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β του ν. 703/77, όπως ίσχυε, και πρόωρης πραγματοποίησης συγκέντρωσης, που αφορά στη σύσταση κοινής επιχείρησης από τις εταιρίες ΔΕΗ Ανανεώσιμες και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ με την επωνυμία «ΔΕΗ Ανανεώσιμες-ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»

Το αποτύπωμα της κοινής εταιρείας των δύο ομίλων είναι αχνό στην παραγωγή ενέργειας, καθώς ο τζίρος διαμορφώνεται κάτω από τα 2 εκατ. ευρώ. Στο ΓΕΜH η εταιρεία δεν εμφανίζεται στο στάδιο της αναζήτησης και έχει απορροφηθεί από την Τέρνα Ενεργειακή.

Για το 2019, οι πωλήσεις της κοινής εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες και Τερνα Ενεργειακή ανήλθαν σε 1.967 χιλ. ευρώ έναντι 3.034 χιλ. ευρώ το 2018, μειωμένες κατά 35,2%. Η μείωση αυτή οφείλεται στις μειωμένες υδρολογικές ροές με κύριο παράγοντα τις διακυμάνσεις των καιρικών συνθηκών. Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανέρχονται σε 1.358 χιλ. ευρώ έναντι 2.368 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, μειωμένα κατά 42,7%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 753 χιλ. ευρώ, έναντι 1.766 χιλ. ευρώ το 2018 , ενώ οι καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 576 χιλ. ευρώ, έναντι 1.321 χιλ. ευρώ το 2018 μειωμένα κατά 56,4%. Όλα τα αποτελέσματα της εταιρείας προέρχονται από δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εκμετάλλευση ενός Υδροηλεκτρικού Σταθμού ισχύος 6,6 MW στην θέση ΕΛΕΟΥΣΑ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας παραμένει σταθερή, καθώς τα χρηματικά διαθέσιμα ανήλθαν σε 9.098 χιλ. ευρώ, ενώ η καθαρή δανειακή θέση της εταιρείας (δανειακές υποχρεώσεις, μείον ταμειακά διαθέσιμα, μείον δεσμευμένες καταθέσεις) διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 1.427 χιλ. ευρώ.

Η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα κρίνει εάν έχει παραβιαστεί ο ανταγωνισμός στον τομέα παραγωγής Ενέργειας. Έμπειρο στέλεχος της αγοράς Ενέργειας υποστηρίζει ότι η συνεδρίαση στέλνει σαφώς μήνυμα προς την αγορά, λέγοντας ότι η Επιτροπή στα ενεργειακά θέματα θα δίνει το παρόν, όταν η αγορά παρουσιάζει στρεβλώσεις.

 

 

6 Ιανουαρίου 2021

Euractiv