Θεσμικό πλαίσιο και καθεστώς στήριξης για σταθμούς αποθήκευσης «χτίζει» το ΥΠΕΝ – Ποιές τεχνολογίες μελετά η Επιτροπή.

Με σταθερά βήματα που έχουν ήδη παραγάγει τις βασικές κατευθύνσεις, προχωρά τις εργασίες της η ειδική Επιτροπή που έχει συγκροτήσει το ΥΠΕΝ με σκοπό την επεξεργασία προτάσεων για θεσμικό πλαίσιο και καθεστώς στήριξης στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας.

Η Επιτροπή είναι δεσμευμένη να υποβάλει μέχρι τις 15 Μαϊου το πόρισμά της. Συντονιστής της Επιτροπής είναι ο καθηγητής Σταύρος Παπαθανασίου, ενώ σε αυτήν συμμετέχουν εκπρόσωποι των Διαχειριστών, του ΕΧΕ και του Ρυθμιστή.

Βασικό έργο της Επιτροπής είναι να γνωμοδοτήσει για τις ρυθμιστικές αποφάσεις που είναι απαραίτητες, τους Κώδικες, τους Κανονισμούς αγοράς, ακόμα και για τις νομοθετικές παρεμβάσεις που πιθανόν απαιτούνται.

Στόχος είναι να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, που να καταγράφει το σύνολο των απαιτούμενων παρεμβάσεων για τη λειτουργία και την επιχειρηματική εκμετάλλευση σταθμών αποθήκευσης. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν τα αδειοδοτικά (περιβαλλοντική αδειοδότηση, όρους σύνδεσης κ.λπ.), καθώς και τους κανόνες συμμετοχής των σταθμών σε όλες τις αγορές ενέργειας, παρέχοντας φορτίο αλλά και υπηρεσίες ευελιξίας, εξισορρόπησης κ.λπ.

Επίσης, η Επιτροπή θα εξετάσει την ανάγκη να υπάρξει ειδικό πλαίσιο στήριξης (πιθανότατα μέσα από το Μόνιμο Μηχανισμό Ισχύος) που να καθορίζει επιπλέον αποζημίωση, πέραν εκείνης που θα μπορούν να έχουν τα συστήματα αυτά από την αγορά. Σε κάθε περίπτωση το πλαίσιο στήριξης θα πρέπει να εγκριθεί από την Κομισιόν.

Υπό το πρίσμα αυτό βασικό αντικείμενο της συσταθείσας ομάδας είναι η εκπόνηση και υποβολή εισήγησης στον Υπουργό Ενέργειας για την ανάπτυξη και προσαρμογή του νομοθετικού και ρυθμιστικού κανονιστικού πλαισίου που θα διέπει:

· το πλαίσιο αδειοδότησης και συμμετοχής στις Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας του διασυνδεμένου Συστήματος των σταθμών αποθήκευσης με ανεξάρτητο σημείο σύνδεσης με το δίκτυο (σταθμοί αποθήκευσης "μπροστά από τον μετρητή") ή ως μέρος χαρτοφυλακίου με άλλες μονάδες ΑΠΕ για την από κοινού δραστηριοποίησή τους στις Αγορές.

· το πλαίσιο αδειοδότησης, λειτουργίας και συμμετοχής στις Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας των σταθμών αποθήκευσης εντός σταθμού παραγωγής ή καταναλωτή (σταθμοί αποθήκευσης "πίσω από τον μετρητή").

· το πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας σταθμούς αποθήκευσης στα συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ).

Ειδικότερα, η ομάδα διοίκησης έργου έχει επιφορτιστεί να εξετάσει τα θεσμικά κενά που εντοπίζονται σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας αποθήκευσης και να προτείνει νομοθετικές και ρυθμιστικές παρεμβάσεις που να καθιστούν δυνατή:

  • την συμμετοχή των μονάδων αποθήκευσης στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας ως ανεξάρτητοι συμμετέχοντες ή μέσω εκπροσώπησης, το πλαίσιο αδειοδότησης και σύναψης συμβάσεων με τους Διαχειριστές
  • τη σχέση τους με τη χρήση των δικτύων
  • την στήριξη των επενδύσεων μέσω της συμμετοχής στους εκάστοτε μηχανισμούς ισχύος και της απαλλαγής των αποθηκευτικών σταθμών από δυσμενείς και καταχρηστικές χρεώσεις ή άλλους περιορισμούς ανάπτυξης και δραστηριοποίησης σε αντιστοιχία με πολιτικές άλλων χωρών της ΕΕ
  • Τη συμβατότητα του πλαισίου με τις κοινοτικές οδηγίες και κανονισμούς
  • την ένταξη των αποθηκευτικών σταθμών σε χαρτοφυλάκια μαζί με μονάδες ΑΠΕ για την από κοινού δραστηριοποίησή τους στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας
  • την εγκατάσταση και αποτελεσματική αξιοποίηση διεσπαρμένων αποθηκευτικών μονάδων σε εγκαταστάσεις Χρηστών (Παραγωγών-Καταναλωτών-Αυτοπαραγωγών)
  • την ενσωμάτωση αποθηκευτικών διατάξεων (BTM) σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ.
  • την ανάπτυξη της αποθήκευσης στα μη Διασυνδεδεμένα νησιά (ΜΔΝ)

 

 

 

23 Φεβρουαρίου 2021

energypress