Την ακριβή αποτύπωση σφαλμάτων στις προβλέψεις ζήτησης και παραγωγής ΑΠΕ ζητάει η ΔΕΗ από τον ΑΔΜΗΕ - Αξιολόγηση συμμετοχής και στην αγορά εξισορρόπησης

Δείκτες σφάλματος για την πρόβλεψη της συνολικής ζήτησης, καθώς και της συνολικής παραγωγής ΑΠΕ (συστήματος και δικτύου) προτείνει η ΔΕΗ στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ με θέμα την εξέταση της λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ μέσω δεικτών απόδοσης, KPIs (Key Performance Indicators) ή αλλιώς «Καίριοι Δείκτες Απόδοσης». 

Λαμβάνοντας υπόψη πως τα δύο αυτά μεγέθη (συνολική ζήτηση και συνολική παραγωγή ΑΠΕ) αποτελούν κρίσιμα και καθοριστικά δεδομένα εισόδου για την επίλυση της αγοράς εξισορρόπησης, κρίνεται σκόπιμο να βελτιωθεί σημαντικά ο υπολογισμός τους.  

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ προτείνει τα σχετικά δεδομένα να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή και ταυτόχρονα, ο υπολογισμός των δεικτών σφάλματος πρόβλεψης ζήτησης και παραγωγής των ΑΠΕ, να πραγματοποιείται, όχι μόνο ανά ημέρα κατανομής όπως προτείνεται από την Αρχή, αλλά διακριτά και για δύο ζώνες ωρών: peak (8:00-20:00, καθημερινές), off-peak (υπόλοιπες ώρες).  

Το «σκεπτικό» της πρότασης έγκειται στο γεγονός πως με αυτόν τον τρόπο θα αποτυπώνεται καλύτερα και ολοκληρωμένα το σφάλμα πρόβλεψης που δύναται να προκύπτει και η επίδραση του στην ορθή λειτουργία του συστήματος, με σκοπό τη διαχείριση και μείωσή του εκ μέρους του Διαχειριστή, προς όφελος της λειτουργίας της αγοράς αλλά και των Συμμετεχόντων, των οποίων η δραστηριοποίηση στην αγορά βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα δεδομένα από τον Διαχειριστή.  

Επιπρόσθετα, με δεδομένη την επικείμενη συμμετοχή των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου και των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ στην αγορά εξισορρόπησης, η ΔΕΗ εκτιμά πως θα ήταν σκόπιμο να προβλεφθεί δείκτης αξιολόγησης της συμμετοχής τους στην αγορά εξισορρόπησης, ώστε, αν χρειαστεί, να ληφθούν αποφάσεις μεταβατικού χαρακτήρα για απαιτούμενες τροποποιήσεις και ειδικές προσαρμογές των προϋποθέσεων και των απαιτήσεων συμμετοχής στην αγορά, καθώς και των προϊόντων εφεδρείας για ομαλή και άμεση ενσωμάτωση των νέων αυτών οντοτήτων υπηρεσιών εξισορρόπησης.  

Η λογική της ΡΑΕ

Όπως σημειώνεται στο σχετικό υπό διαβούλευση κείμενο της ΡΑΕ, η παρακολούθηση της απόδοσης λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς είναι καθιερωμένη πρακτική των διαχειριστών σε πολλές χώρες και συνίσταται στη δημοσίευση συγκεκριμένων εκθέσεων που περιγράφουν τη συμπεριφορά του Συστήματος για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ως προς την ασφάλεια, διαθεσιμότητα και ποιότητα υπηρεσιών στους Χρήστες, παρουσιάζοντας σχετικούς στατιστικούς δείκτες απόδοσης του Συστήματος Μεταφοράς.  

Οι «Καίριοι Δείκτες Απόδοσης» είναι εργαλεία επιμέτρησης επιδόσεων συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στα πλαίσια μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού, ή ακόμα και του οργανισμού ως σύνολο αναφορικά με την επίτευξη ποσοτικών, στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων που έχουν τεθεί.  

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας υποχρεούται: «Να παρακολουθεί και να εκτιμά τις επιδόσεις των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και των διαχειριστών συστημάτων διανομής όσον αφορά την ανάπτυξη έξυπνου δικτύου το οποίο προωθεί την ενεργειακή απόδοση και την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βάσει ενός περιορισμένου συνόλου δεικτών, και να δημοσιεύει εθνική έκθεση ανά διετία στην οποία περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, συστάσεις».   

Μιχάλης Μαστοράκης | energypress

Την ακριβή αποτύπωση σφαλμάτων στις προβλέψεις ζήτησης και παραγωγής ΑΠΕ ζητάει η ΔΕΗ από τον ΑΔΜΗΕ - Αξιολόγηση συμμετοχής και στην αγορά εξισορρόπησης