Εξοικονόμηση ενέργειας (ΕΞΕ)
εξοικονόμηση ενέργειας

 

Έχει ονομαστεί, δικαίως, το μεγαλύτερο κοίτασμα καθαρής ενέργειας. Και το πιο οικονομικό. Και παράλληλα λέγεται, επίσης δικαίως, πως το μόνο διοξείδιο του άνθρακα που είναι ακίνδυνο είναι αυτό που δεν εκλύεται, δείχνοντας προφανώς την ΕΞΕ σαν την "πηγή" αυτού του ακίνδυνου διοξειδίου. Υπάρχουν και άλλοι "λυρικοί" χαρακτηρισμοί, όπως ότι πρώτα κλείνεις τις τρύπες σε ένα βαρέλι και μετά αρχίζεις να το γεμίζεις. Οι ανωτέρω ορισμοί/χαρακτηρισμοί ουσιαστικά καταδεικνύουν την σπατάλη ενέργειας η οποία χαρακτηρίζει την κοινωνία μας, και η οποία, φυσικά, δεν είναι ξεκομμένη από την γενικότερη φιλοσοφία η οποία επικράτησε ιδιαίτερα στο τέλος του 20ου αιώνα, όπου κυριαρχούσε η αρχή "Καταναλώνω άρα υπάρχω". Σε όλα! Εκεί γεννήθηκε και η φιλοσοφία των προϊόντων μιας χρήσης, με αυτοκράτορα το πλαστικό το οποίο βρίσκουμε τώρα σε κάθε βήμα μας είτε στο φαγητό μας είτε στη διασκέδαση μας (θάλασσες). Η ΕΞΕ έχει δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, την αποφυγή της σπατάλης ενέργειας με π.χ. κλείσιμο των φωτιστικών σε χώρους που δεν υπάρχει κανείς και σε δεύτερο βήμα, τον περιορισμό της κατανάλωσης με π.χ. τη μείωση των φωτιστικών που χρησιμοποιούμε. Δεύτερον με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των μέσων που χρησιμοποιούμε π.χ. λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης. Έχει υπολογιστεί ότι με μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας μπορούμε να περισορίσουμε τη ζήτηση σχεδόν κατα το ήμισυ.

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ

Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας & Θερμότητας (ΣΗΘ) είναι η ταυτόχρονη παραγωγή Θερμικής και Ηλεκτρικής ή και Μηχανικής Ενέργειας στο πλαίσιο μιας μόνο διαδικασίας. (βλ. Ν 3468/2006)

Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ,, σύμφωνα με τον Ν 3468/2006) είναι η συμπαραγωγή που εξασφαλίζει εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 10 %, σε σχέση με τη Θερμική και Ηλεκτρική Ενέργεια που παράγεται στο πλαίσιο διακριτών διαδικασιών, καθώς και η παραγωγή από Μονάδες Μικρής και Πολύ Μικρής Κλίμακας που εξασφαλίζει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας , ανεξάρτητα από το ποσοστό εξοικονόμησης. Ο υπολογισμός της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας, όπου αυτός απαιτείται, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β’ του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ (L 52).