Ο οριστικός κατάλογος συμμετεχόντων στον κοινό διαγωνισμό αιολικών-φωτοβολταϊκών - Στα 508 MW η δημοπρατούμενη ισχύς

29 03 2020 | 07:58

Η ΡΑΕ δημοσίευσε τον οριστικό Κατάλογο Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της 2ας Απριλίου.

 

1

 

Σύμφωνα με την Αρχή,  δεν καταρτίστηκε Προσωρινός Κατάλογος Αποκλεισθέντων, καθώς όλες οι αιτήσεις που λήφθηκαν υπόψη από την Αρχή θεωρήθηκαν πλήρεις και αποδεκτές.

Παράλληλα, η Αρχή αποφάσισε την οριστικοποίηση, βάσει των παρ. 10.1.3 και 10.1.4 της Προκήρυξης, της ακριβούς ισχύος δημοπράτησης για την Κατηγορία IV στα 508.350.078 Watt, η οποία βρίσκεται εντός του μέγιστου ορίου δημοπρατούμενης ισχύος της Προκήρυξης, ήτοι ισχύος 600.000.000 Watt.

Σύμφωνα με την Προκήρυξη, οι Συμμετέχοντες στο Στάδιο Β’ για την Ανταγωνιστική Διαδικασία Κατηγορίας ΙV θα ενημερωθούν και θα μπορούν να λάβουν μέρος στις εικονικές δημοπρασίες προκειμένου να εκπαιδευτούν στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.

Συν.

Ανακοίνωση ΡΑΕ

Απόφαση ΡΑΕ