Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα .

01 08 2018 | 09:11

Tο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών».

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δι-ιδρυματικού ΠΜΣ θα συνεργαστούν επίσης οι ακόλουθοι φορείς:

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α.Δ.Λ)
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Μ.Φ.Ι.-Π.Κ.)
Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης (Α.Μ.Φ.Ι.Θ.)

Το Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό πεδίο «Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών».

Αντικείμενο του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων σε θέματα που αφορούν φυσικούς κινδύνους και καταστροφές και την αντιμετώπισή τους με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της επιστήμης διαχείρισης των περιβαλλοντικών κινδύνων.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 24.00, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf .

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και επιπλέον πληροφορίες για το ΔΠΜΣ διατίθενται στην ιστοσελίδα:
https://geography.aegean.gr/hazards , στο σύνδεσμο http://bit.ly/NHDM2018 και από  τη Γραμματεία ΔΠΜΣ (τηλ. 22510-36402, e-mail:hazards@aegean.gr & secr-geo@aegean.gr).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
https://geography.aegean.gr/hazards/

31 Ιουλίου 2018

Πηγή:  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Περισσότερα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου   φυσικές καταστροφές  Λέσβος   Μυτιλήνη