ΑΔΜΗΕ: Πώς παίρνει οριστικό «διαζύγιο» από τον αμίαντο

Το…οριστικό «διαζύγιο» του ΑΔΜΗΕ από τον αμίαντο έχει δρομολογήσει η διοίκηση του Διαχειριστή, βγάζοντας στον αέρα διαγωνισμούς που αφορούν την απομάκρυνση του επικίνδυνου υλικού από τις εγκαταστάσεις του.

Αυτή την περίοδο ειδικότερα «τρέχουν» δύο διαγωνιστικές διαδικασίες με αυτό το αντικείμενο.

Ο πρώτος ηλεκτρονικός διαγωνισμός που προκηρύχθηκε χθες 27 Φεβρουαρίου με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, αφορά την ανάδειξη αναδόχου στο έργο με αντικείμενο: «Αποξήλωση υφιστάμενων στεγάστρων, απομάκρυνση των αμιαντούχων υλικών & εργασίες επιστέγασης σε κτήρια της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.».

Συγκεκριμένα, το αντικείμενο του έργου αφορά την ανέγερση και κατασκευή νέων στεγάστρων, που θα αποτελούνται από μεταλλικό σκελετό και πανέλα πολυουρεθάνης, μετά την κατεδάφιση και αποκομιδή των παλαιών μεταλλικών στεγάστρων, καθώς και την απομάκρυνση των στερεών αποβλήτων που θα προκύψουν (αμιαντοτσιμέντο), στους Υποσταθμούς (Υ/Σ), Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Τερματικές Διατάξεις Υποβρυχίων καλωδίων (ΤΔ Υ/Β Καλωδίων) και αποθηκευτικούς χώρους του ΑΔΜΗΕ.

Το αντικείμενο της δημοπράτησης υποδιαιρείται σε δύο τμήματα:

Τμήμα Α: Εργασίες επιστέγασης σε κτήρια της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Τμήμα Β: Εργασίες αποξήλωσης στεγάστρων και υπηρεσίες διαχείρισης αμιαντούχων υλικών.

Οι εργασίες αφορούν εγκαταστάσεις του Διαχειριστή στις γεωγραφικές ενότητες Στερεάς Ελλάδας & Αττικής,Βόρειας Ελλάδας, Κεντρικής Ελλάδας & Εύβοιας, Δυτικής Ελλάδας-Επτανήσων, και Πελοποννήσου.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό του έργου, ανέρχεται σε 4.395.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ποσό που δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς. Επίσης αναγνωρίζεται ποσό απρόβλεπτων δαπανών ύψους 659.250 ευρώ (ποσοστό 15% του προϋπολογισμού).

Η χρονική διάρκεια του εν λόγω έργου είναι 24 μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της σύμβασης, ενώ η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών λήγει στις 29 Μαρτίου και η αποσφράγισή τους θα γίνει την ίδια μέρα.

Ο δεύτερος διαγωνισμός

Εδώ και λίγες μέρες «τρέχει» και ένας δεύτερος ειδικότερος διαγωνισμός με αντικείμενο: «Kατεδάφιση Συγκροτήματος Κτηρίων Κ11, Διαχείριση αμιάντου και κατασκευή νέας στέγης στο Κτήριο Κ7 στη Δόξα Θεσσαλονίκης».

Και σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τις απαιτούμενες μελέτες και εργασίες κατεδάφισης του συγκροτήματος κτηρίων Κ11, καθώς και εργασίες αποξήλωσης, συλλογής, συσκευασίας, μεταφοράς και διάθεσης επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (ελλενίτ) από το συγκρότημα κτηρίων Κ11 και το κτήριο Κ7 και αντικατάστασης της στέγης στο κτήριο Κ7 του Περιφερειακού Τομέα Βόρειας Ελλάδας (Υ/Σ Δόξας όπισθεν Καυτατζογλείου) στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα αφορά τα εξής:

• Έκδοση Οικοδομικής Άδειας κατεδάφισης του συγκροτήματος κτηρίων Κ11.

• Διαχείριση του αμιάντου:

o Σύνταξη σχεδίου δράσης και υποβολή του στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, προς έγκριση.

o Κοινοποίηση του σχεδίου δράσης και έναρξης εργασιών στο αρμόδιο τμήμα της Επιθεώρησης Εργασίας και στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

o Σύνταξη Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (Γ.Ε.Ε.Κ.) και ορισμό Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για το συγκεκριμένο έργο.

o Αποξήλωση και συσκευασία των φύλλων αμιαντοτσιμέντου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διεθνείς οδηγίες / πρακτικές.

o Μεταφορά για αποθήκευση των συσκευασμένων αποβλήτων σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση.

o Απορρύπανση των χώρων αποξήλωσης και διενέργεια μετρήσεων του αέρα, για την έκδοση των Πιστοποιητικών Καθαρότητας, από διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2005 από τον ΕΣΥΔ εργαστήριο.

o Τη διασυνοριακή μεταφορά των αμιαντούχων αποβλήτων από την αδειοδοτημένη εγκατάσταση, σε αδειοδοτημένο χώρο υγειονομικής ταφής του εξωτερικού και την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού διάθεσης.

• Έκδοση Οικοδομικής Άδειας ή Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας για την αντικατάσταση της στέγης στο κτήριο Κ7

• Επικάλυψη του κτηρίου Κ7 με θερμομονωτικό πάνελ.

Ο προϋπολογισμός έχει οριστεί σε 170.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ποσό που δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς, ενώ για απρόβλεπτες δαπάνες το όριο τίθεται στις 25.500 ευρώ (ποσοστό 15% του προϋπολογισμού).

Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση εντός τριών μηνών από τη λήψη όλων των απαιτούμενων αδειών του κάθε κτίσματος από την αντίστοιχη Υπηρεσία να προχωρά στην αποξήλωση και αποκομιδή των υλικών. Επίσης, οφείλει με την έναρξη των εργασιών αποκομιδής των υλικών ανά κτίσμα, να ειδοποιεί εγγράφως την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και να γνωστοποιεί τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσής τους.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών λήγει την ερχόμενη Τετάρτη 6 Μαρτίου και η αποσφράγισή τους θα γίνει την ίδια μέρα.

(αναδημοσίευση από newmoney.gr)

d