Αντιστάθμιση CO2 για την ενεργοβόρο βιομηχανία ακόμα και αν προμηθεύεται «πράσινο» ρεύμα προβλέπουν οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε.

Η εφαρμογή των νέων κατευθυντήριων γραμμών της Ε.Ε., σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων ρύπων (ETS) δεν μπορεί (και δεν πρέπει) να επηρεάσει το ρυθμό και το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση και η ΔΕΗ.

Αυτό εκτιμούν παράγοντες της αγοράς με βάση τα όσα περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με τις οποίες η αντιστάθμιση που θα λαμβάνουν οι ενεργοβόροι βιομηχανίες των 8 επιλέξιμων κλάδων, δεν συναρτάται από το που προμηθεύονται ρεύμα, από «βρώμικες» ή «πράσινες» πηγές, αλλά αποτελεί ανεξάρτητο μέγεθος που προκύπτει από το μίγμα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας το έτος αναφοράς, δηλαδή το 2019.

Ειδικότερα, στο κείμενο των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των πηγών ηλεκτρικής ενέργειας και την αποφυγή πιθανών καταχρήσεων, θα εφαρμόζεται ο ίδιος συντελεστής εκπομπής CO2 για όλες τις πηγές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγή ενέργειας για ιδία χρήση, συμβάσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή δίκτυο τροφοδότησης) και για όλους τους δικαιούχους του οικείου κράτους μέλους».

Με την αναφορά αυτή αποσυνδέεται ο βαθμός ενίσχυσης των επιλέξιμων καταναλωτών από την πηγή τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας, αφού γίνεται σαφές ότι το κόστος CO2 που αντιμετωπίζει η βιομηχανία είναι το κόστος CO2 του μίγματος ηλεκτροπαραγωγής της γεωγραφικής περιοχής στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένη. Εξασφαλίζεται έτσι ότι, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε σύμβαση έχει η κάθε βιομηχανία, η ενίσχυσή της δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον. Αποφεύγεται επίσης η δημιουργία στρέβλωσης στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, αφού υπάρχει ίση μεταχείριση όλων των  πηγών τροφοδοσίας και δεν ευνοείται, για παράδειγμα, ο λιγνίτης έναντι του φυσικού αερίου, των ΑΠΕ κ.λπ.

Πρέπει βεβαίως να σημειωθεί ότι κάθε κράτος – μέλος έχει δικαίωμα να φτιάξει το δικό του μηχανισμό αντιστάθμισης για την ενίσχυση των ενεργοβόρων βιομηχανιών του και, θεωρητικά, να μην ακολουθήσει τις παραπάνω προϋποθέσεις, Ωστόσο κάτι τέτοιο θεωρείται πρακτικά αδύνατο καθώς ο μηχανισμός κάθε χώρας θα πρέπει να κοινοποιηθεί και να εγκριθεί από τις Βρυξέλλες για να μπορέσει να εφαρμοστεί και συνεπώς η Κομισόν δεν θα μπορούσε να εγκρίνει μηχανισμό ο οποίος δεν θα τηρεί τις κατευθυντήριες γραμμές που η ίδια έχει θέσει.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Ιανουαρίου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το κείμενο των νέων ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου μετά το 2021. Το τρέχον σχήμα των κατευθυντήριων γραμμών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2020, ενώ το προτεινόμενο νέο σχήμα προβλέπεται να ισχύσει την περίοδο 2021 - 2030. 

Ο σκοπός των νέων κατευθυντήριων γραμμών είναι να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της μετεγκατάστασης των βιομηχανιών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιτίας του αυξημένου κόστους ηλεκτροπαραγωγής που συνεπάγεται η ενσωμάτωση του κόστους CO2.

Το κείμενο της Κομισιόν καθορίζει σειρά κριτηρίων και μηχανισμών ενίσχυσης για τη βέλτιστη αντιμετώπιση του θέματος. Ταυτόχρονα όμως οι κατευθυντήριες γραμμές διασφαλίζουν ότι ο σκοπός του μηχανισμού εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου παραμένει: περιορισμός των ρύπων και κίνητρα για τη διακοπή λειτουργίας μονάδων άνθρακα.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής οι επιλέξιμοι τομείς μειώνονται σε 8 αντί για 14 που ήταν σήμερα. Μεταξύ των επιλέξιμων τομέων περιλαμβάνεται η παραγωγή αλουμινίου, η παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων.

 

 

 

22 Ιανουαρίου 2020

energypress