Αρμοδιότητα πλέον μιας διευρυμένης Επιτροπής και όχι της ΡΑΕ, ο καθορισμός των τιμών εκκίνησης στους διαγωνισμούς ΑΠΕ - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Σημαντικά αυξημένες αρμοδιότητες, ανάμεσα σε άλλα και την εισήγηση για τις τιμές εκκίνησης στους διαγωνισμούς ΑΠΕ, αναλαμβάνει πλέον η Επιτροπή Παρακολούθησης που μέχρι πρότινος είχε μόνη αρμοδιότητα την παρακολούθηση της απόδοσης και των αποτελεσμάτων του καθεστώτος στήριξης.

Η παραπάνω πρόβλεψη περιλαμβάνεται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για την β φάση αδειοδότησης των ΑΠΕ και συγκεκριμένα στο άρθρο 47, όπου προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και υβριδικών σταθμών. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή προϋπήρχε και είχε συσταθεί με την παρ. 1 του Άρθρου 12 του ν. 4414/2016, και μόνη αρμοδιότητα είχε την παρακολούθηση της απόδοσης και των αποτελεσμάτων του καθεστώτος στήριξης.

Έως τώρα, η εισήγηση προς τα ΥΠΕΝ των τιμών εκκίνησης του διαγωνισμού ήταν αρμοδιότητα αποκλειστικά της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία προχωρούσε σε σχετική γνωμοδότηση προς το Υπουργείο.

Να σημειωθεί ότι τόσο κατά την ακρόαση των φορέων στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής όσο και στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος της Αρχής, Αθανάσιος Δαγούμας εξέφρασε την πλήρη αντίθεση και διαφωνία της ΡΑΕ προς την συγκεκριμένη ρύθμιση, υπογραμμίζοντας πως μόνο ο Ρυθμιστής διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία για κάτι τέτοιο.

Ανέφερε δε εχθές κατά την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σε δημοσιογράφους, πως από θέση αρχής, η ΡΑΕ υποστηρίζει ότι η απόδοση επένδυσης για ένα φωτοβολταϊκό θα πρέπει να είναι στο 5.5% και για ένα αιολικό στο 6%, και επομένως προς τούτο, απαιτούνται οι ανάλογες αποφάσεις ως προς τον προσδιορισμό των τιμών, αποφεύγοντας φαινόμενα με τιμές να διασφαλίζουν υπέρογκες αποδόσεις σε βάρος της αγοράς και των καταναλωτών.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, αποστολή της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της απόδοσης και των αποτελεσμάτων του καθεστώτος στήριξης των εν λόγω σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και του ισοζυγίου των Ειδικών Λογαριασμών και μεθοδολογιών προσδιορισμού τέλους μέσω των οποίων χρηματοδοτείται το καθεστώς στήριξης.

Ακολουθεί ολόκληρο το άρθρο 47 του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ:

Άρθρο 47

Υβριδικοί σταθμοί και παρακολούθηση του καθεστώτος στήριξης – Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4414/2016 Στο άρθρο 12 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), περί της Επιτροπής Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.): α) στον τίτλο, στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 και στις παρ. 2 και 3, προστίθενται οι υβριδικοί σταθμοί, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 η αρμοδιότητα παρακολούθησης της Επιτροπής της παρ. 1 διευρύνεται, γ) τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης των περ. γ) και ζ) του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 επανακαθορίζονται και προστίθεται νέα περ. η), δ) καταργούνται οι προθεσμίες του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 και του εισαγωγικού εδαφίου της παρ. 3 για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και για την υποβολή της εισήγησής της στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ε) το πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών της περ. β της παρ. 3 επανακαθορίζεται, στ) βελτιώνονται νομοτεχνικά οι περ. β και δ της παρ. 3, ζ) στο τέλος της παρ. 3, προστίθενται περ. η), θ), ι), και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12 Μηχανισμός Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και υβριδικών σταθμών

1. Συνιστάται Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και υβριδικών σταθμών, αποστολή της οποίας είναι η παρακολούθηση της απόδοσης και των αποτελεσμάτων του καθεστώτος στήριξης των εν λόγω σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και του ισοζυγίου των Ειδικών Λογαριασμών και μεθοδολογιών προσδιορισμού τέλους μέσω των οποίων χρηματοδοτείται το καθεστώς στήριξης. Η «Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και υβριδικών σταθμών» αποτελείται από:

α) τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

β) έναν (1) εκπρόσωπο της Ρ.Α.Ε.,

γ) δύο (2) εκπροσώπους της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.,

δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.,

ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.,

στ) έναν (1) εκπρόσωπο του Κ.Α.Π.Ε.,

ζ) μέχρι πέντε (5) ειδικούς εμπειρογνώμονες,

η) έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του και ανατίθενται τα καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής δε λαμβάνουν αποζημίωση ή οποιουδήποτε άλλου είδους απολαβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής αυτής.

2. Με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται η θητεία των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και υβριδικών σταθμών, οι κανόνες λειτουργίας της, ο τρόπος λήψης αποφάσεων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και υβριδικών σταθμών υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας εισηγήσεις με προτάσεις για τα ακόλουθα:

α) τροποποιήσεις στη μεθοδολογία υπολογισμού της Ε.Τ.Α. και στο ονομαστικό επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιείται ανά κατηγορία έργου για τον υπολογισμό της Λειτουργικής Ενίσχυσης,

β) τροποποιήσεις των Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 και καθορισμό των ανώτατων επιτρεπόμενων τιμών υποβολής προσφορών στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών,

γ) αλλαγές στις κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4,

δ) τροποποιήσεις των μαθηματικών τύπων καθορισμού των Τ.Α. για τους σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α.,

ε) τροποποιήσεις στα όρια εγκατεστημένης ισχύος και μέγιστης ισχύος παραγωγής της παρ. 5 του άρθρου 3,

στ) αναπροσαρμογές της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά της παρ. 12 του άρθρου 5, ζ) προβλέψεις για το ύψος Λειτουργικής Ενίσχυσης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για τα επόμενα έτη,

η) αλλαγές σε τυχόν μεθοδολογία που εφαρμόζεται για τον δυναμικό προσδιορισμό του τέλους που απαιτείται για τη χρηματοδότηση του αντίστοιχου καθεστώτος,

θ) μέτρα για την αποκατάσταση στρεβλώσεων που επηρεάζουν αρνητικά το ισοζύγιο των Ειδικών Λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης αύξησης του τέλους μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται τα εν λόγω καθεστώτα,

ι) κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με το καθεστώς στήριξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και υβριδικών σταθμών, καθώς και θέματα που σχετίζονται με το καθεστώς στήριξης στον τομέα της παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.». 

Μιχάλης Μαστοράκης | energypress

Αρμοδιότητα πλέον μιας διευρυμένης Επιτροπής και όχι της ΡΑΕ, ο καθορισμός των τιμών εκκίνησης στους διαγωνισμούς ΑΠΕ - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο