Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης

25 07 2022 | 20:31

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση αναθεωρημένο Σχέδιο Προληπτικής Δράσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Κανονισμού (EE) 2017/1938 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση consultation@rae.gr είτε εγγράφως.

Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του.