Με μεταφορά από παλαιότερα αιολικά πάρκα θα μπορούν να εγκαθίστανται ανεμογεννήτριες έως 1 MW στα μη διασυνδεδεμένα νησιά

Τη δυνατότητα μεταφοράς ανεμογεννητριών με ισχύ μικρότερη του ενός μεγαβάτ από παλαιότερα αιολικά πάρκα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά προσφέρει το νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ που υποβλήθηκε σε διαβούλευση.

Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλη εγκατάσταση για λιγότερο από είκοσι έτη ειδικά για αιολικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε μη διασυνδεδεμένα νησιά, με ισχύ από 60 kW έως 1 MW.

Δεδομένου ότι η εξέλιξη στην αγορά αιολικής ενέργειας έχει οδηγήσει πλέον τους κατασκευαστές σε τύπους ανεμογεννητριών μεγάλης ισχύος και δυναμικότητας, η εξεύρεση ανεμογεννητριών μεσαίας ισχύος, τύπος που ενδείκνυται για την ευστάθεια του δικτύου, λόγω των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών, σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς δεν υπάρχουν πολλές επιλογές στην αγορά.

Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας των αιολικών σταθμών που αποτελούνται από ανεμογεννήτριες που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν καθορίζεται μικρότερη των είκοσι ετών.

Λειτουργική Ενίσχυση θα παρέχεται στους κατόχους των σταθμών αυτών, μόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της σχετικής άδειας λειτουργίας, καθώς σύμφωνα με τους όρους που εμπεριέχονται στη Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, μετά τη λήξη ισχύος της άδειας λειτουργίας λήγει αυτοδικαίως και η σχετική σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης.

Η Τιμή Αναφοράς, στη βάση της οποίας θα υπολογίζεται μηνιαίως η Λειτουργική Ενίσχυση Σταθερής Τιμής για την αποζημίωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τα ανωτέρω αιολικά πάρκα, θα καθοριστεί με τη διαδικασία που ήδη προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016, μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής για υποβολή εισήγησης για τροποποιήσεις των Τιμών Αναφοράς του Πίνακα 1 της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016, καθώς και για αλλαγές στις κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του ίδιου Πίνακα.

Η εν λόγω διαδικασία κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να υπολογισθεί το σταθμισμένο κόστος παραγωγής, στη βάση συνυπολογισμού λελογισμένου ποσοστού για την αξία του εξοπλισμού που έχει ήδη αποσβεστεί, από τη λειτουργία των ανεμογεννητριών κατά το παρελθόν.

Δείτε εδώ ολόκληρο το κείμενο του νομοσχεδίου.

Χάρης Αποσπόρης  | energypress

Με μεταφορά από παλαιότερα αιολικά πάρκα θα μπορούν να εγκαθίστανται ανεμογεννήτριες έως 1 MW στα μη διασυνδεδεμένα νησιά