Σε διαβούλευση από τη ΡΑΕ το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης ΕΣΜΗΕ για τα έτη 2021-2030.

03 11 2020 | 08:03

Η ΡΑΕ, κατόπιν αξιολόγησης του υποβληθέντος σχεδίου του ΔΠΑ του ΕΣΜΗΕ για τα έτη 2020-2029, το οποίο έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση στις 23.06.2020, και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης επί αυτού, αποφάσισε να προχωρήσει απευθείας στην αξιολόγηση του υποβληθέντος σχεδίου του ΔΠΑ του ΕΣΜΗΕ για τα έτη 2021-2030.

Προς τούτο, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 108 του ν.4001/2011 και της υποενότητας 8.3 της επανέκδοσης του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ (ΦΕΚ Β’ 4658/22.10.2020), θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο του ΔΠΑ του ΕΣΜΗΕ για τα έτη 2021-2030, το οποίο υπέβαλε στην Αρχή ο ΑΔΜΗΕ (ΡΑΕ/Ι-279756/03.04.2020). Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως, ο ΑΔΜΗΕ είχε θέσει σε δημόσια διαβούλευση ένα προκαταρκτικό σχέδιο του εν λόγω ΔΠΑ, τα δε αποτελέσματα εκείνης της διαβούλευσης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ, μεταξύ άλλων και για τα ακόλουθα θέματα:

  • - Τη δυνατότητα του Συστήματος να αντιμετωπίσει επαρκώς, με τα προβλεπόμενα στο ΔΠΑ έργα, την πρόσβαση νέων μονάδων παραγωγής στο Σύστημα λειτουργώντας με ασφάλεια και αξιοπιστία,
  • - Το σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων διασύνδεσης της Κρήτης, των νησιών των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων, των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς και των Σποράδων με το Σύστημα Μεταφοράς,
  • - Tην υλοποίηση των έργων επέκτασης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 400 kV προς την Πελοπόννησο,
  • - Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προβλεπόμενων στο ΔΠΑ έργων και τυχόν αποκλίσεις από το εγκεκριμένο ΔΠΑ 2019-2028 στο πλαίσιο της Απόφασης της ΡΑΕ υπ΄αριθμ. 1097/2019,
  • - Τη δυνατότητα υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της επόμενης δεκαετίας του ΑΔΜΗΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@rae.gr ή εγγράφως, έως και την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020.

Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η  ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

1. ΔΠΑ 2021-2030_Κυρίως Κείμενο

2. ΔΠΑ 2021-2030_Παράρτημα

3. ΔΠΑ 2021-2030_Χάρτης

 

 

 

2 Νοεμβρίου 2020

energypress