Σχέδιο για Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης φωτοβολταϊκών στέγης επεξεργάζεται το ΥΠΕΝ.

06 04 2021 | 09:18

Με συνεχείς παρεμβάσεις επιχειρεί να στηρίξει τα “μικρά” φωτοβολταϊκά το ΥΠΕΝ. Εκτός από την τροπολογία για την παράταση ταρίφας, για την οποία έγραψε προ ημερών το energypress, το ΥΠΕΝ επεξεργάζεται και νέο σχέδιο ΚΥΑ (με το Υπ. Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων), προκειμένου να διευρύνει τις δυνατότητες στήριξης των φωτοβολταϊκών στέγης, καθώς και των “μικρών” φωτοβολταϊκών εδάφους (μέχρι 6 kWp)

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, το σχέδιο του ΥΠΕΝ αφορά Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων µέχρι 6 kWp που είναι συνδεδεµένα µε παροχή οικιακής χρήσης και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα όχι επιτηδευµατίες. 

Συγκεκριμένα, θα αφορά σε φωτοβολταϊκά συστήµατα για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο ∆ίκτυο, τα οποία εγκαθίστανται επί κτιρίων (στο δώµα ή τη στέγη κτιρίου, συµπεριλαµβανόµενων των στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 16 και 19 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθµευσης, όπως αυτά ορίζονται στη διάταξη της παραγράφου 96 του άρθρου 2 του ίδιου νόµου) ή επί εδάφους. 

Υπενθυμίζεται ότι για την κατηγορία των σταθµών αυτών έχει οριστεί, µε την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/∆ΑΠΕΕΚ/30971/1190/26.3.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1045), Τιµή Αναφοράς (Τ.Α.) στη βάση της οποίας θα υπολογίζεται η λειτουργική ενίσχυση για την ενέργεια που παράγεται ίση µε 87 €/MWh. 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΥΠΕΝ βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, από την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος ισχύος 6 kWp, µε τιμή αναφοράς 87 €/MWh, για οικιακή χρήση, προκύπτει προσεγγιστικά ένα οικονοµικό όφελος της τάξης των 700 – 750€/έτος. Επίσης, η επένδυση υπολογίζεται ότι αποσβένεται σε περίπου 8 - 9 χρόνια. Είναι, βέβαια, προφανές ότι τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε έργου, οι κλιµατικές συνθήκες κ.λπ. ενδέχεται να διαφοροποιούν τα στοιχεία αυτά, 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το ΥΠΕΝ εκτιμά ότι, στη βάση και των στοιχείων αυτών, η υλοποίηση σχετικών επενδύσεων θεωρείται εύλογη.

Σημειώνεται, επίσης, ότι το ΥΠΕΝ εξετάζει τη δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων ισχύος μέχρι 10 kWp, προκειμένου να υποστηριχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών στέγης. 

 

 

 

6 Απριλίου 2021

energypress