Τι εγγυητική θα πληρώνουν οι ΑΠΕ με την αίτηση για Οριστική Πρoσφορά Σύνδεσης – Πότε θα επιστρέφεται - Δύο μήνες προθεσμία πληρωμής για τα «παλιά» αιτήματα

Τη «μεταφορά» της εγγυητικής με την υποβολή της αίτησης για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, αντί για την κατάθεσή της για την αποδοχή της Προσφοράς όπως συμβαίνει τώρα, δρομολογεί το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ για το δεύτερο «κύμα» αδειοδοτικής απλοποίησης των «πράσινων» επενδύσεων. Όπως έχει αναφέρει η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Αλεξάνδρα Σδούκου, στόχος του μέτρου είναι να αποτελέσει ένα ακόμη «φίλτρο» για την οικονομική φερεγγυότητα των επενδυτών. 

Την ίδια στιγμή, όπως έχει γράψει το energypress, το «φίλτρο» θα ισχύσει και για τις εκκρεμείς αιτήσεις σύνδεσης στους δύο Διαχειριστές, με συνέπεια οι κάτοχοι των σταθμών να υποχρεούνται να την προσκομίσουν εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του σχεδίου νόμου. 

Για το διάστημα αυτό των δύο μηνών, η Εγγυητική Επιστολή δεν συνιστά στοιχείο πληρότητας της αίτησης, εφόσον αυτή είναι ήδη πλήρης και ο αρμόδιος Διαχειριστής εξετάζει κανονικά τις αιτήσεις. Αν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει την Εγγυητική Επιστολή εντός της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον ή αίτηση είχε ήδη καταταγεί σε σειρά προτεραιότητας, διατηρεί την αρχική ημερομηνία πληρότητας της αίτησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, είτε λόγω μη προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής εντός της ανωτέρω προθεσμίας, είτε ελλείψει άλλων στοιχείων της αίτησης, οι αιτήσεις θεωρούνται μη πλήρεις. 

Τόσο για τις «παλιές» όσο και για τις «νέες» αιτήσεις, η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος κατ` ελάχιστον δυο έτη, ενώ θα πρέπει να ανανεώνεται προ της λήξης της, μέχρι τη θέση του σταθμού σε δοκιμαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, μέχρι την ενεργοποίηση της σύνδεσής του. 

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής, ορίζεται ανά μονάδα  ονομαστικής ισχύος του αιτήματος σε κιλοβάτ (kW), ως ακολούθως: 

α) σαράντα δυο (42) ευρώ ανά kW, για το τμήμα της ισχύος, έως και ένα (1) μεγαβάτ (MW), 

β) είκοσι ένα (21) ευρώ ανά kW, για το τμήμα της ισχύος από ένα (1) έως και δέκα (10) MW,

γ) δεκατέσσερα (14) ευρώ ανά kW, για το τμήμα της ισχύος από δέκα (10) έως εκατό (100) MW, και 

δ) επτά (7) ευρώ ανά kW, για το τμήμα της ισχύος πάνω από εκατό (100) MW.

Εάν η εγγυητική επιστολή δεν ανανεωθεί τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της ή εάν εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, δεν έχει τεθεί σε ισχύ η Σύμβαση Σύνδεσης, αυτή καταπίπτει υπέρ του ΕΛΑΠΕ. Με τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύνδεσης, το ποσό της εγγυητικής επιστολής μειώνεται στο 1/4 του αρχικού ποσού. 

Με την υποβολή στον αρμόδιο Διαχειριστή της Δήλωσης Ετοιμότητας, ή αν δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ετοιμότητας, με τη θέση του σταθμού σε λειτουργία ή την ενεργοποίηση της σύνδεσής του, ο αρμόδιος Διαχειριστής, εντός 10 ημερών, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να αποδεσμευτεί το εναπομείναν ποσό της εγγύησης και ακολούθως να αποδοθεί στον δικαιούχο.

Δείτε εδώ ολόκληρο το κείμενο του νομοσχεδίου.

Κώστας Δεληγιάννης | energypress

Τι εγγυητική θα πληρώνουν οι ΑΠΕ με την αίτηση για Οριστική Πρoσφορά Σύνδεσης – Πότε θα επιστρέφεται - Δύο μήνες προθεσμία πληρωμής για τα «παλιά» αιτήματα