ΥΠΕΝ: Πως θα γίνεται η υποβολή των ενεργοβόρων βιομηχανιών στο σύστημα για μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ

03 08 2020 | 08:01

Τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ενεργοβόρες βιομηχανιές που είναι δυνητικοί δικαιούχοι μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ περιγράφει η απόφαση του ΥΠΕΝ που δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ και προβλέπει μεταξύ άλλων αναδρομικές μειώσεις για το 2019, όπως είχε ήδη αποφασιστεί.

Αναλυτικότερα, με την απόφαση καθορίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από Δυνητικούς Δικαιούχους για υπαγωγή σε κατηγορία δικαιούχων μειωμένης χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ, η διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων υπαγωγής, το ύψος του ανταποδοτικού τέλους για την εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των μειωμένων χρεώσεων, τα πρόστιμα και ο τρόπος επιβολής τους σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων αυτών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραπάνω.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο, ο ΔΑΠΕΕΠ οφείλει εντός 30 ημερών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, να θέσει σε λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Το σύστημα αυτό είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων Δυνητικών Δικαιούχων, με τη χρήση της οποίας η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ εξετάζει και αποφαίνεται για την υπαγωγή των καταναλώσεων κάθε Δυνητικού δικαιούχου σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων και υπολογίζει τη Μοναδιαία Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ (σε €/MWh) και τη Μέγιστη Ετήσια Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ (σε €), όπου αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ξεχωριστά για κάθε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας της οποίας χρήστης είναι ο Δυνητικός Δικαιούχος.

Την 1η Ιουλίου κάθε έτους αρχής γενομένης από το έτος 2021 και εφεξής μέχρι και το έτος 2027, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ καθιστά ελεύθερη την πρόσβαση μέσω διαδικτύου των Δυνητικών Δικαιούχων στο Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν αιτήσεις υπαγωγής των καταναλώσεων των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας των οποίων είναι χρήστες, σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, για το επόμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής των αιτήσεών τους.

Με τον όρο υποβολή αίτησης υπαγωγής σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, νοείται α) στην περίπτωση αρχικής αίτησης, η υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων για τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη ή β) η επικαιροποίηση των ιστορικών στοιχείων μεγεθών αναφοράς με τις τιμές του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους από το έτος 2021 μέχρι και το έτος 2027, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ διακόπτει την πρόσβαση των Δυνητικών Δικαιούχων στο Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ και διενεργεί την ετήσια διαδικασία υπαγωγής καταναλώσεων σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.

Για κάθε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζονται μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ ανά κλίμακα συνολικής ετήσιας κατανάλωσης της παροχής. Με τον όρο μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ ανά κλίμακα συνολικής ετήσιας κατανάλωσης της παροχής, νοείται ο καθορισμός διαστημάτων για την ετήσια κατανάλωση της παροχής, εντός των οποίων επιβάλλονται διακριτές χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ.

Αναλυτικά:

α. για της παροχές με κατανάλωση στην κατηγορία Β.4 επιβάλλεται ενιαία η Μοναδιαία Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ για όλη την κατανάλωση της παροχής.

β. για τις παροχές με καταναλώσεις στις κατηγορίες Α.1, Β.1, Β.2 και Β.3 ορίζονται δύο διαστήματα ετήσιας κατανάλωσης:

i. διάστημα: 0-250MWh στο οποίο επιβάλλεται η ΧΒ ΕΤΜΕΑΡ και

ii. διάστημα: >250MWh στο οποίο επιβάλλεται Μοναδιαία Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ ανάλογα με τις κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται οι καταναλώσεις της παροχής.

γ. για τις παροχές που περιλαμβάνουν καταναλώσεις στις κατηγορίες Α.2, Α3 και Α.4:

i. διάστημα 0-250MWh στο οποίο επιβάλλεται η ΧΒ και 

ii. διακριτά διαστήματα, όπου για κάθε Μέγιστη Ετήσια Χρέωση ανά κατηγορία, καθορίζεται και ένα όριο ετήσιας κατανάλωσης σε MWh, εντός του οποίου επιβάλλεται διακριτή Μοναδιαία Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ. Τα όρια των διαστημάτων καθορίζονται από το λόγο, πέραν των 250MWh, της Ετήσιας Μέγιστης Χρέωσης των καταναλώσεων των ως άνω κατηγοριών προς τη Μοναδιαία Χρέωση της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμισμένης ως προς το ποσοστό της κατανάλωσης που αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή.

iii. Σε κάθε περίπτωση δεν δύναται η μοναδιαία χρέωση ΕΤΜΕΑΡ της παροχής να είναι μικρότερη από 0,3€/ MWh (ελάχιστη χρέωση).

energypress