Μια αλλαγή για φίλημα: ΛΑΓΗΕ σε ΔΑΠΕΕΠ. Ανανεώσιμες και κλιματική αλλαγή το αντικείμενο του

22 06 2018 | 12:24

Και εγεννήθην ημίν ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης ή επι το συντομότερον ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.

Την 20η .06.2018 έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το νέο καταστατικό της σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται η επωνυμία της σε «Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης», ο διακριτικός της τίτλος σε ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., και επαναπροσδιορίζεται ο σκοπός της εταιρείας. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ΔΑΠΕΕΠ διαχειρίζεται τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και τις εγκαταστάσεις Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος (Σύστημα Μεταφοράς και Δίκτυο Διανομής Ηπειρωτικής Χώρας και Διασυνδεδεμένων Νήσων) καθώς και τις Εγγυήσεις Προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας που έχει παραχθεί από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Με Π.Δ. το 2000, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συστάθηκε η ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., ενώ το 2012 ο ΔΕΣΜΗΕ μετονομάστηκε σε ΛΑΓΗΕ και με εισφορά κλάδων από ΔΕΣΜΗΕ και ΔΕΗ συστάθηκε ο ΑΔΜΗΕ. Στις 18.06.2018 ολοκληρώθηκε η εισφορά κλάδου του ΛΑΓΗΕ και η σύσταση της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ Α.Ε.), στης οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ο ΔΑΠΕΕΠ συμμετέχει με ποσοστό 22%.

Ο ΔΑΠΕΕΠ εστιάζοντας αποκλειστικά πλέον στον τομέα της Ανανεώσιμης Παραγωγής Ενέργειας και τη Συμπαραγωγή, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους παραγωγούς θα ενδυναμώσει και θα επιταχύνει την προσπάθεια για:

  • Την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των υφιστάμενων επενδύσεων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ.
  • Την αύξηση της διείσδυσης νέων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ με εξασφαλισμένη τη βιωσιμότητά τους.
  • Την εκπροσώπηση των ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και περιβαλλοντικών προϊόντων προς όφελος τόσο των αντίστοιχων επενδυτών όσο και των καταναλωτών με τη διαμόρφωση προσιτών τιμών σε αυτούς.
  • Την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της. 

Επίσης ο ΔΑΠΕΕΠ ως φορέας ενισχύσεων και της ενεργοβόρου Βιομηχανίας (Carbon Leakage, κ.α.) θα συνεχίσει το έργο του και τη συμβολή του στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.