Πως «προσεγγίζει» ο χωροταξικός σχεδιασμός για τις ΑΠΕ τις αιολικές εγκαταστάσεις στη χώρα μας – Τι υποστηρίζει η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ.

Την λογική που διέπει το υφιστάμενο πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για τους αιολικούς σταθμούς ανέδειξε, μεταξύ άλλων, η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ με έγγραφο-απάντηση στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ειδικότερα, αναφέρει πως υφιστάμενος χωροταξικός σχεδιασμός για τις αιολικές εγκαταστάσεις αποσκοπεί:

α) Στον εντοπισμό, με βάση τα στοιχεία αιολικού δυναμικού, κατάλληλων περιοχών που θα επιτρέπουν ανάλογα με τις χωροταξικές και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες τους τη λειτουργία αιολικών εγκαταστάσεων

β) Στην καθιέρωση κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης που θα επιτρέπουν αφενός την δημιουργία βιώσιμων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας και αφετέρου την αρμονική ένταξή τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και στο τοπίο, και

γ) Στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού χωροθέτησης των αιολικών εγκαταστάσεων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ανταπόκριση στους στόχους των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

Πιο συγκεκριμένα, το ΕΧΠ ΑΠΕ θέτει κανόνες και κριτήρια χωροθέτησης των αιολικών εγκαταστάσεων, καθορίζει ελάχιστες αποστάσεις εγκατάστασης από περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς (άρθρα 7,8,9,10), ορίζει Περιοχές Προτεραιότητας και Καταλληλότητας (άρθρο 5), προσδιορίζει ρητά περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας από περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος – όπως είναι οι περιοχές απολύτου προστασίας, οι εθνικοί δρυμοί, τουριστικών -οικιστικών περιοχών (άρθρο 6) και αντίστοιχες κατευθύνσεις δίνονται στα συνοδά τους έργα.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο της διεύθυνσης του Υπουργείου, στο ΕΧΠ ΑΠΕ λαμβάνεται μέριμνα για την απόσταση των αιολικών εγκαταστάσεων από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, γίνεται ειδική μνεία στη φέρουσα ικανότητα των Ο.Τ.Α., δηλαδή στο μέγιστο αριθμό τυπικών ανεμογεννητριών που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε μια ενότητα χώρου, και ορίζονται κανόνες ένταξης αυτών στο τοπίο, δημιουργώντας έτσι δικλείδες ασφαλείας για τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο χώρο, στο τοπίο και στο περιβάλλον.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι το υφιστάμενο ΕΧΠ ΑΠΕ τελεί υπό αναθεώρηση και στόχος αυτής, όπως υποστηρίζει το ΥΠΕΝ, είναι η ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας που θα προσδώσει νέες αναπτυξιακές δυνατότητες και πολλά πεδία δραστηριότητας.

 

 

12 Φεβρουαρίου 2021

energypress