ΕΕ: διαβούλευση για αδειοδότηση και ασφάλεια στις επενδύσεις ΑΠΕ

24 01 2022 | 06:15

Η Επιτροπή ξεκίνησε δύο δημόσιες διαβουλεύσεις στον τομέα της ενέργειας, για τη στήριξη της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τη μείωση των εκπομπών ρύπων στην Ευρώπη κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, με σκοπό να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να εξασφαλιστεί σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τους επενδυτές σε έργα ΑΠΕ.

Οι διαβουλεύσεις αφορούν την ηλιακή ενέργεια στην ΕΕ και τους τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών αδειοδότησης για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και τη διευκόλυνση των συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Οι δύο αυτές διαβουλεύσεις θα καταστήσουν δυνατή την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο 40% του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ έως το 2030.

Ειδικότερα:

Για την ηλιακή ενέργεια, η πρωτοβουλία θα λάβει τη μορφή της ανακοίνωσης της Επιτροπής, έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι θα αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό της ηλιακής ενέργειας, ώστε να συμβάλει στη στρατηγική των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας για το κλίμα και την ενέργεια.

Η στρατηγική θα προσφέρει στους πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ τη δυνατότητα να αποκομίσουν ένα ενεργό ενοποιημένο σύστημα:

 • εντοπίζοντας τα εμπόδια στη χρήση ηλιακής ενέργειας
 • προτείνοντας μέτρα για την επιτάχυνση της ανάπτυξής της
 • ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων ηλιακής ενέργειας της ΕΕ.

Το 2022, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τη στρατηγική της για την ηλιακή ενέργεια. Η σχετική διαβούλευση αποσκοπεί στη συγκέντρωση απόψεων σχετικά με τον τρόπο αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος της ηλιακής ενέργειας. Η εν λόγω διαβούλευση εξετάζει ειδικότερα τους κύριους κινδύνους συμφόρησης και εμποδίων στις επενδύσεις στο πλαίσιο των ισχυόντων κανόνων

Για την αδειοδότηση των ΑΠΕ, η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση των έργων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Θα εστιάσει σε βασικούς φραγμούς που εμποδίζουν την υλοποίηση έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ των οποίων:

 • η διάρκεια των διαδικασιών αδειοδότησης
 • η πολυπλοκότητα των κανόνων και των διαδικασιών για την επιλογή τοποθεσίας και τις διοικητικές άδειες
 • τα ζητήματα διασύνδεσης δικτύων
 • η στελέχωση των αρχών αδειοδότησης

Η διαβούλευση θα συμβάλει στην κατάρτιση των προγραμματισμένων για το καλοκαίρι κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και ανάπτυξης των ΑΠΕ.

Για τις συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η πρωτοβουλία θα καταγράφει τις ορθές πρακτικές για την αντιμετώπιση των φραγμών, καθώς και τις ορθές πρακτικές για τη διευκόλυνση των συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ άλλων και σε διασυνοριακό επίπεδο.

πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση των έργων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Θα εστιάσει σε βασικούς φραγμούς που εμποδίζουν την υλοποίηση έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ των οποίων:

 • η διάρκεια των διαδικασιών αδειοδότησης
 • η πολυπλοκότητα των κανόνων και των διαδικασιών για την επιλογή τοποθεσίας και τις διοικητικές άδειες
 • τα ζητήματα διασύνδεσης δικτύων
 • η στελέχωση των αρχών αδειοδότησης

Η πρωτοβουλία θα καταγράφει τις ορθές πρακτικές για την αντιμετώπιση των φραγμών, καθώς και τις ορθές πρακτικές για τη διευκόλυνση των συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ άλλων και σε διασυνοριακό επίπεδο.  Η εν λόγω διαβούλευση αφορά επίσης τις συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, οι οποίες αποτελούν απευθείας συμβάσεις μεταξύ εταιρειών και προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για την παροχή ανανεώσιμης ενέργειας.

Κατευθυντήριες γραμμές

Η Επιτροπή θα καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τη μείωση της διάρκειας και της πολυπλοκότητας των εν λόγω συμφωνιών, ώστε να εξασφαλιστεί σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τους επενδυτές σε έργα ΑΠΕ.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στις εν λόγω διαβουλεύσεις εντός των επόμενων 12 εβδομάδων, έως τις 12 Απριλίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ και εδώ.

1