Βγήκε διαγωνισμός για αναβάθμιση 5 υποσταθμών – Στόχος η μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σε όλα τα μέτωπα για να καταστεί το δίκτυο έτοιμο ούτως ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στα μεγάλα έργα που θα αναπτύξουν το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας συγκαταλέγονται οι εσωτερικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών. Παράλληλα όμως σχεδιάζεται η αναβάθμιση και επέκταση διαφόρων  υποσταθμών. Πρόκειται για σταθμούς τόσο μέσης όσο και υψηλής τάσης.

Σε αυτό το πλαίσιο ο ΔΕΔΔΗΕ προκήρυξε τον διαγωνισμό του έργου «Έργα Ενίσχυσης σε πέντε (5) Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ για την αύξηση διείσδυσης των ΑΠΕ (Ομάδα Έργων 1)».

Σύμφωνα με την προκήρυξη τα έργα για την αναβάθμιση των υποσταθμών αφορούν αντικατάσταση εξοπλισμού του Υ/Σ Φλώρινας. Επέκταση του Κέντρου Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Μελίτης. Επέκταση του Υ/Σ Σκύδρας. Επέκταση του Υ/Σ Σπερχειάδας και αντικατάσταση εξοπλισμού του Υ/Σ Εορδαίας (Πτολεμαϊδα ΙΙ).

Ο διαγωνισμός

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 24 Οκτωβρίου 2022 και την ίδια ημέρα προβλέπεται να πραγματοποιηθεί και η αποσφράγιση των προσφορών. Το έργο έχει προϋπολογισμό 17,9 εκατ. Ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 14,4 εκατ.) και πρόκειται να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next Generation EU.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και σύμφωνα με την προκήρυξη οι εργασίες θα έχουν διάρκεια 34 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Πιο αναλυτικά, τα έργα ενίσχυσης προβλέπουν, αντικατάσταση των δύο Μ/Σ 150/20KV, 25MVA του Υ/Σ Φλώρινας με νέους 50MVA και προσθήκη πυλών ΜΤ. νΕπέκταση του ΚΥΤ Μελίτης με 2ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA. Επέκταση του Υ/Σ Σκύδρας με 3ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA. Επέκταση του Υ/Σ Σπερχειάδας με 2ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA. Τέλος θα γίνει αντικατάσταση των δύο Μ/Σ 150/20KV, 25MVA του Υ/Σ Εορδαίας (Πτολεμαϊδα ΙΙ) με νέους 50MVA και προσθήκη πυλών ΜΤ.

Ταυτότητα έργου

Το έργο θα εκτελεστεί στους παραπάνω υποσταθμούς του Διασυνδεδεμένου συστήματος οι οποίοι είναι σε λειτουργία , οπότε θα πρέπει να ληφθούν αυξημένα μέτρα προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών, αλλά και να προγραμματιστούν σωστά και έγκαιρα οι απαιτούμενες απομονώσεις του εν λειτουργία εξοπλισμού. Η εκτέλεση και η περάτωση των επιμέρους υποέργων θα γίνει με συγκεκριμένη σειρά που υποδεικνύεται στα τεύχη της σύμβασης .

Στο αντικείμενο του έργου για την αναβάθμιση των υποσταθμών περιλαμβάνεται η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, η κατασκευή των αναγκαίων έργων Πολιτικού Μηχανικού, η προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών /εξοπλισμού, η ανέγερση / εγκατάστασή τους στους αντίστοιχους Υ/Σ και ΚΥΤ και η ενεργοποίησή / ηλέκτρισή τους μετά τους απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν, όπου απαιτούνται, και οι αντίστοιχες εργασίες επέκτασης του Συστήματος από τον ΑΔΜΗΕ , σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεχνικά και εμπορικά τεύχη της Διακήρυξης.

Τα βασικά στοιχεία του εξοπλισμού των Υ/Σ είναι τα εξής:

• Η πλευρά των 150kV θα κατασκευασθεί από τον ΑΔΜΗΕ με υλικά προμήθειάς του. Εξαιρούνται τα απαιτούμενα Έργα Πολιτικού Μηχανικού (ΕΠΜ) που θα κατασκευασθούν από τον ανάδοχο του έργου.

• Οι πύλες των Μ/Σ Ισχύος είναι υπαίθριου τύπου και αποτελούνται από συμβατικό εξοπλισμό όπως στα Τεύχη Δ , Ε και ΣΤ της διακήρυξης φαίνεται, με κύρια στοιχεία που αναφέρονται ενδεικτικά στη συνέχεια:

– Μ/Σ ισχύος 150/20 kV, 40/50 MVA ONAF.

– Τριπολικός διακόπτης 150 kV, 2000 Α, 31.5 kA, με το ικρίωμά του

– Αντίσταση γειώσεως ουδετέρου κόμβου του Μ/Σ ισχύος, 12 Ω, 20 kV με τον Μ/Σ έντασης 1000-100/1-1Α

– Μονοπολικός Α/Ζ 20 kV για άμεση γείωση του ουδετέρου κόμβου του Μ/Σ ισχύος και ένας μονοπολικός Α/Ζ 20 kV για γείωση του ουδετέρου κόμβου μέσω της αντίστασης.

– Τρία (3) Αλεξικέραυνα MT για προστασία του Μ/Σ ισχύος από υπερτάσεις.

– Τα απαιτούμενα ικριώματα στήριξης, βάσει των σχεδίων της διακήρυξης.

– Η σύνδεση της πύλης με τη πλευρά ΜΤ θα γίνεται καλωδιακά ή με αγωγούς, όπως στο Τεύχος Δ αναφέρεται.

• Η πλευρά ΜΤ, ανάλογα τον Υ/Σ, είναι ανοικτού τύπου (υπαίθριοι ζυγοί) ή κλειστού τύπου (μεταλλοενδεδυμένοι πίνακες), όπως στο Τεύχος Δ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ» αναφέρεται, όπου και υποδεικνύονται αναλυτικά οι αναγκαίες επεμβάσεις, επεκτάσεις, ενισχύσεις του εξοπλισμού.  Επιπλέον, περιγράφονται αναλυτικά ο εξοπλισμός και οι εργασίες που θα γίνουν για τη επέκταση/συμπλήρωση στο υπάρχον σύστημα προστασίας και ελέγχου των Υ/Σ.

Η ανάγκη να δημιουργηθεί επιπλέον χώρος στο δίκτυο περισσότερη για πράσινη ενέργεια είναι πλέον επιτακτική. Για να φτάσει το ενεργειακό μείγμα της χώρας στο σημείο όπου οι ΑΠΕ θα έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι, απαιτείται αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος γι αυτό και τα έργα “τρέχουν” με εντατικούς ρυθμούς.

  | https://ypodomes.com/