Διαθέσιμη η απόφαση τροποποίησης του Κανονισμού αγοράς εξισορρόπησης - Με νεότερη ανακοίνωση η ημερομηνία έναρξης των νέων ρυθμίσεων.

Στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ αναρτήθηκε σήμερα η απόφαση για την τροποποίηση του Κανονισμού της Αγοράς Εξισορρόπησης.  

Να θυμίσουμε ότι η τροποποίηση του Κώδικα αφορά στη θέσπιση μέτρων που αποβλέπουν στην εύρυθμη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης και στην προώθηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε αυτή.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, η ΡΑΕ καλεί τον ΑΔΜΗΕ να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τροποποίησης/προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων της Αγοράς Εξισορρόπησης και των σχετικών Τεχνικών Αποφάσεων του, προκειμένου για την αποτελεσματική εφαρμογή των ως άνω μέτρων από την 3η Ημέρα Κατανομής που έπεται της δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και να αποστείλει στην Αρχή, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021, αναλυτική ενημέρωση για την οικονομική επίπτωση, από την 1η Νοεμβρίου 2020, της υποβολής ανοδικής ή καθοδικής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ σε MW, κατά τρόπο αναντίστοιχο με την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή.

Τέλος, να αναφέρουμε για να τεθεί σε ισχύ η απόφαση πρέπει να προηγηθεί η δημοσίευση αυτής στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), και η εφαρμογή των προβλεπόμενων ρυθμίσεων θα ακολουθήσει μετά την 3η Ημέρα Κατανομής που έπεται της δημοσίευσης.

Με νεότερη ανακοίνωσή της, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θα ενημερώσει για την ακριβή ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων.  

 

 

8 Φεβρουαρίου 2021

energypress