Πως θα συμμετέχουν οι σταθμοί αποθήκευσης στην Αγορά Εξισορρόπησης - Οι προτάσεις της Επιτροπής Ειδικών

21 07 2021 | 09:11

Την λύση του «χαρτοφυλακίου» έναντι αυτής ως «διακριτής οντότητας» προκρίνει η Επιτροπή Ειδικών του ΥΠΕΝ για την συμμετοχή αποθηκευτικών σταθμών ΑτΜ («ανάντη του μετρητή») μικρής και μεσαίας κλίμακας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος καθώς και για τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης με αποθήκευση ΚτΜ («κατάντη του μετρητή»).

Συγκεκριμένα, μια ενδεχόμενη συμμετοχή αυτών των συστημάτων ως διακριτές οντότητες, ενδέχεται να αυξάνει τα κόστη οικονομικής διαχείρισης των σταθμών και να δυσχεραίνει τη βιώσιμη και αποδοτική λειτουργία τους.

Μάλιστα, υπογραμμίζεται πως ειδικά για τη δραστηριοποίηση αποθηκευτικών σταθμών που συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής, η απουσία Κέντρων Ελέγχου Δικτύων Διανομής (ΚΕΔΔ) αποτελεί επιπρόσθετο περιοριστικό παράγοντα της απευθείας συμμετοχής τους στις αγορές, λόγω της αδυναμίας εποπτείας και ελέγχου τους σε πραγματικό χρόνο από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι η κατά μόνας συμμετοχή των οντοτήτων αυτών στις αγορές δεν θα είναι ούτε δυνατή αλλά ούτε και η βέλτιστη επιλογή. Η Επιτροπή προτείνει να επιτραπεί η συμμετοχή των μικρότερων οντοτήτων σε χαρτοφυλάκια, διατηρώντας ταυτόχρονα τον χαρακτήρα της κεντρικής Κατανομής (central dispatch). Για το σκοπό αυτό, προτείνεται να θεσπιστεί ένα Άνω Όριο Ισχύος Σταθμού σε Χαρτοφυλάκιο: Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.

Σε περιπτώσεις οντοτήτων όπου η ισχύς της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι μικρότερη από το όριο αυτό, αυτές θα μπορούν να συμμετέχουν στην Αγορά Εξισορρόπησης εντός χαρτοφυλακίου, ενώ οι Οντότητες με ισχύ υπηρεσίας μεγαλύτερη του ορίου δεν θα δύνανται να συμμετέχουν στην Αγορά Εξισορρόπησης εντός χαρτοφυλακίου, αλλά μόνο ως διακριτές οντότητες.

Σε ότι αφορά το όριο, αυτό θα καθορίζεται από την ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του ΑΔΜΗΕ. Σημειώνεται ότι οι αποθηκευτικοί σταθμοί οι οποίοι συμμετέχουν σε χαρτοφυλάκια που δεν είναι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (αλλά έχουν μόνο ευθύνη εξισορρόπησης) δεν περιορίζονται από το παραπάνω όριο.

Τα χαρτοφυλάκια σταθμών αποθήκευσης θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά όπως και οι υπόλοιπες οντότητες, ενώ επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην Αγορά Εξισορρόπησης, είτε ως Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης (BRP, χωρίς να προσφέρουν υπηρεσίες εξισορρόπησης), είτε ως Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (BSP).

Και τα δύο είναι εφικτά, αλλά ο εκπρόσωπος του χαρτοφυλακίου θα πρέπει να επιλέξει εκ των προτέρων συγκεκριμένη κατηγορία, η οποία θα χαρακτηρίζει το χαρτοφυλάκιο.

Τα χαρτοφυλάκια που συμμετέχουν ως Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης όσον αφορά τις αποκλίσεις τους. Για τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης τα χαρτοφυλάκια της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς θα ταυτίζονται με αυτά της Αγοράς Εξισορρόπησης.   

 

 

 

21 Ιουλίου 2021

energypress